Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Katedra Marketingu i Turystyki

Katedra Marketingu i Turystyki

Katedra Marketingu i Turystyki (KMiT) została utworzona w 2019 roku w wyniku połączenia Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, której wieloletnim kierownikiem był dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB oraz Katedry Gospodarki Turystycznej, którą kierowała dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB. Od października 2019 roku kierownikiem Katedry Marketingu i Turystyki był dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB, a od 1 września 2020 r. kierownikiem katedry jest dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

Katedralny zespół składa się z: 5 samodzielnych pracowników naukowych, 11 adiunktów (w tym 2 dydaktycznych), 3 asystentów, a także doktorantów, którzy są studentami Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej.   Działalność naukowa pracowników charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia, zwłaszcza jeśli chodzi o publikowanie w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych, a także udział w konferencjach naukowych oraz przynależność do stowarzyszeń, sieci i organizacji naukowych. 

Do głównych obszarów działalności naukowo-badawczej pracowników Katedry, wpisujących się w zakres zainteresowań nauk o zarządzaniu i jakości, można zaliczyć:

 • Marketing i branding miasta oraz miejskich obszarów funkcjonalnych
 • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, szczególnie w obszarze business to business  oraz zaufanie organizacyjne
 • Zarządzanie w biznesie a kwestie społeczne i zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca w rozwoju innowacji w biznesu i sferze publicznej
 • Marketing relacji i zaufanie na rynku konsumenckim (m.in. w służbie zdrowia)
 • Strategie inwestycyjne finansowania działalności gospodarczej (m.in. Forex) oraz aspekty prawne dotyczące nowych technologii (m.in. nanotechnologia)
 • Zarządzanie w turystyce i ekonomika turystyki

   

Ponadto w Katedrze realizowana jest także działalności naukowo-badawcza spoza obszaru nauk o zarządzaniu i jakości i obejmuje  m.in. prawo nowych technologii, problematykę mniejszości narodowych, życia społecznego, politycznego i kulturalnego pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego.

W Katedrze realizowane są aktualnie następujące projekty badawcze: 

 • Projekt MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas) w ramach programu Interreg BSR.Celem projektu jest poprawa dostępności i mobilności mieszkańców i turystów na obszarach odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi. Projekt składa się z trzech merytorycznych części, zaś Politechnika Białostocka koordynuje jedną z nich (WP.2).  Okres realizacji projektu to: styczeń 2019 – lipiec 2021. Liderem projektu jest Ministerstwo Energetyki, Infrastruktury i Digitalizacji z Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy). W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a jego wartość wynosi ponad 2,3 mln Euro. Projekt uzyskał status „flagowego” (Flagship) Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr hab. Elżbieta Szymańska prof. PB. 

   

 • DICCMEM, Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network, finansowany z programu Erasmus+ . Liderem projektu jest Rezekne Academy of Technologies z Łotwy, a partnerami (oprócz Politechniki Białostockiej) są: Utenos Kolegija z Litwy, Burgas Free University z Bułgarii, Stowarzyszenie Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, a także Latvian Rural Advisory and Training Centre z Łotwy. Rezultatem projektu będzie opracowanie inteligentnego modelu kompetencji komunikacyjnych dla biznesowych sieci mentoringowych. Całkowity budżet projektu wynosi 178 tys. EUR, z czego na naszą uczelnię przypada 25 tys. EUR. Projekt obejmuje okres październik 2019 – wrzesień 2021. Kierownikiem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr Ewa Rollnik-Sadowska, a wykonawcami dr hab. Ewa Glińska, prof. PB i dr Urszula Ryciuk.

   

 • ACCESS, Acceleration of Business Support Ecosystem, finansowany z programu Interreg Polska Litwa. Liderem projektu jest Politechnika w Kownie, a partnerami (obok Politechniki Białostockiej) Izba Przemysłowo-Handlowa w Kownie oraz Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny. Celami projektu jest promocja przedsiębiorczości poprzez poprawę usług wsparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce. Całkowity budżet projektu wynosi około 700 tys. EUR, z czego na naszą uczelnię przypada 180 tys. EUR. Projekt obejmuje okres maj 2020 – listopad 2021. Koordynatorem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ-INZ/2/2020, pt. Interesariusze w zarządzaniu organizacjami - strategie, procesy, relacje; okres realizacji: 2020-2022; kierownik pracy: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ/2/2019Problemy zarządzania innowacjami w sektorze usług turystycznych; okres realizacji: 2019-2021, kierownik pracy: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/3/2020, pt. Wpływ działań marketingowych samorządów terytorialnych na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów w regionie;okres realizacji: 2020 – 2022; kierownik pracy: mgr Yauheniya Barkun (doktorantka); opiekun naukowy – dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/6/2020, pt. Zarządzanie marką miejskiego obszaru funkcjonalnego;okres realizacji: 2020-2022, kierownik pracy: mgr Anna Matwiejczyk (doktorantka); opiekun naukowy – dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/5/2020, pt. Badanie innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, okres realizacji: 2020-2022, kierownik pracy: mgr Ewa Iwaniuk (doktorantka), opiekun naukowy - dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

  

     

  Konferencje naukowe i sieci współpracy

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.Collaborative Innovation Development - CID Conference 2019, miała miejsce na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w dniach 10-11 czerwca 2019 roku; przewodnictwo w Komitecie Organizacyjnym przez pracowników KMiT: dr hab. inż. Dariusza Siemieniako, prof. PB oraz dr hab. Ewę Glińska, prof. PB; link do monografii konferencyjnej.

    

  • CID Group   jako nieformalna, międzynarodowa sieć współpracy naukowców została zainicjowana w czerwcu 2019 roku. Celem CID Group jest wymiana wiedzy w obszarze rozwoju innowacji opartym na współpracy, integracja badaczy reprezentujących różne obszary badawcze jak również wsparcie autorów w publikowaniu w wysoko jakościowych czasopismach naukowych.

    

  • Międzynarodowa Studencka Konferencja NaukowaTurystyka na obszarze pogranicza Polski i Białorusi – możliwości i perspektywy rozwoju, odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w dniach 8-9 maja 2018 roku; przewodniczenie w Komitecie Organizacyjnym: dr. Jolanta Grażyna Zuzda oraz dr hab. Svietlana Sialverstawa, prof. PB. 

    

  Działalność dydaktyczna 

  Działalność dydaktyczna Katedry związana jest przede wszystkim z kierunkiem Zarządzanie (studia 1 i 2 stopnia), jak też z kierunkiem Turystyka i Rekreacja (studia 1 stopnia).

  Specjalność na studiach zarządzanie 2 stopnia - Zarządzanie produktem i sprzedażą
  Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie i sprzedaż produktów, którzy mogą zostać zatrudnieni w działach rozwoju produktu, marketingu, dystrybucji, handlu, projektów i wzornictwa przemysłowego, obsługi klienta i promocji. W szczególności absolwenci tej specjalności posiadają praktyczne umiejętności:

  • zbierania i analizowania informacji o potrzebach klientów,
  • generowania pomysłów na nowe produkty,
  • przygotowywania analiz o sytuacji i trendach rynkowych,
  • opracowywania, rozwijania i wdrażania strategii produktu oraz strategii omnichanel
  • planowania kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych,
  • przeprowadzania testów rynkowych i konsumenckich,
  • przygotowywania planów sprzedaży,

    

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:  

  • współczesny handel
  • modele zachowań klienta
  • zarządzanie marką
  • marketing B2B
  • strategie cenowe
  • strategie produktu
  • innowacje w zarządzaniu produktem
  • marketing internetowy
  • testy rynkowe i konsumenckie
  • strategie omnichanel
  • projektowanie identyfikacji wizualnej
  • merchandising
  • prawne aspekty wprowadzenia i obrotu towarów

    

  Turystyka i rekreacja – studia 1 stopnia  

  Kształcenie na tym kierunku jest realizowane w celu przygotowania kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych (pracownicy stanowią trzon kierunku). 

  W roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 40 studentów kierunku turystyka i rekreacja realizowało 360 godzinne staże w przedsiębiorstwach turystycznych, jak również w podmiotach administracji publicznej. Działanie te podjęto w ramach projektu „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

   

  Studenckie Koła Naukowe  

  Studenckie Koło Nauk Humanistycznych  - działa oficjalnie na Wydziale Inżynierii Zarządzania od grudnia 2009 r. Działalność SKNH polega na organizowaniu spotkań z ludźmi kultury i sztuki; organizowaniu debat politologicznych i ekumenicznych; omawiania przedstawień teatralnych, seansów filmowych i wystaw muzealnych; organizowaniu warsztatów psychologicznych, poetyckich i teatralnych. Opiekunem Koła jest dr Andrzej Smolarczyk. 

  Koło Naukowe "Turysta” powstało w 2013 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zadaniem koła jest integracja wśród studentów oraz ich rozwój naukowy. W ramach działań naukowych członkowie Koła prowadzą badania w obszarze innowacyjność branży turystycznej, Industry 4,0, Smart City oraz Smart Tourism. Opiekunem koła naukowego jest dr Eugenia Panfiluk.  

  Studenckie Koło Naukowe "OBIEŻYŚWIAT" zostało założone na początku 2021 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Działalność koła skupia się na szeroko rozumianej integracji studenckiej, połączonej ze zdobywaniem nowych doświadczeń związanych z szeroko rozumianą działalnością turystyczną, podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności związanych z przyszłą pracą w branży. SKN OŚ ma na celu organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, wycieczek, imprez turystycznych, obozów i wypraw o charakterze naukowym oraz upowszechnienie nowo zdobytej wiedzy poprzez pisanie artykułów i publikacji popularno-naukowych. Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Romuald Ziółkowski.

  Imię i nazwisko Stanowisko
  dr hab. Ewa Glińska, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Katarzyna Krot Adiunkt -
  dr inż. Sławomira Hajduk Adiunkt -
  dr Marcin Jurewicz Adiunkt -
  dr inż. Halina Kiryluk Adiunkt -
  dr Eugenia Panfiluk Adiunkt -
  dr Iwona Piekunko-Mantiuk Adiunkt -
  dr Andrzej Smolarczyk Adiunkt -
  dr Krzysztof Stepaniuk Adiunkt -
  dr inż. Romuald Ziółkowski Adiunkt -
  dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda Adiunkt -
  dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
  mgr Anna Matwiejczyk Asystent -
  mgr Ewelina Julita Tomaszewska Asystent -