Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

Katedra Marketingu i Turystyki

Katedra Marketingu i Turystyki

Katedra Marketingu i Turystyki (KMiT) została utworzona w 2019 roku w wyniku połączenia Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, której wieloletnim kierownikiem był dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB oraz Katedry Gospodarki Turystycznej, którą kierowała dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB. Od października 2019 roku kierownikiem Katedry Marketingu i Turystyki był dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB, a od 1 września 2020 r. kierownikiem katedry jest dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

Katedralny zespół składa się z: 5 samodzielnych pracowników naukowych, 11 adiunktów (w tym 2 dydaktycznych), 3 asystentów, a także doktorantów, którzy są studentami Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej.   Działalność naukowa pracowników charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia, zwłaszcza jeśli chodzi o publikowanie w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych, a także udział w konferencjach naukowych oraz przynależność do stowarzyszeń, sieci i organizacji naukowych. 

Do głównych obszarów działalności naukowo-badawczej pracowników Katedry, wpisujących się w zakres zainteresowań nauk o zarządzaniu i jakości, można zaliczyć:

 • Marketing i branding miasta oraz miejskich obszarów funkcjonalnych
 • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, szczególnie w obszarze business to business  oraz zaufanie organizacyjne
 • Zarządzanie w biznesie a kwestie społeczne i zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca w rozwoju innowacji w biznesu i sferze publicznej
 • Marketing relacji i zaufanie na rynku konsumenckim (m.in. w służbie zdrowia)
 • Strategie inwestycyjne finansowania działalności gospodarczej (m.in. Forex) oraz aspekty prawne dotyczące nowych technologii (m.in. nanotechnologia)
 • Zarządzanie w turystyce i ekonomika turystyki

   

Ponadto w Katedrze realizowana jest także działalności naukowo-badawcza spoza obszaru nauk o zarządzaniu i jakości i obejmuje  m.in. prawo nowych technologii, problematykę mniejszości narodowych, życia społecznego, politycznego i kulturalnego pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego.

W Katedrze realizowane są aktualnie następujące projekty badawcze: 

 • Projekt MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas) w ramach programu Interreg BSR.Celem projektu jest poprawa dostępności i mobilności mieszkańców i turystów na obszarach odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi. Projekt składa się z trzech merytorycznych części, zaś Politechnika Białostocka koordynuje jedną z nich (WP.2).  Okres realizacji projektu to: styczeń 2019 – lipiec 2021. Liderem projektu jest Ministerstwo Energetyki, Infrastruktury i Digitalizacji z Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy). W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a jego wartość wynosi ponad 2,3 mln Euro. Projekt uzyskał status „flagowego” (Flagship) Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr hab. Elżbieta Szymańska prof. PB. 

   

 • DICCMEM, Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network, finansowany z programu Erasmus+ . Liderem projektu jest Rezekne Academy of Technologies z Łotwy, a partnerami (oprócz Politechniki Białostockiej) są: Utenos Kolegija z Litwy, Burgas Free University z Bułgarii, Stowarzyszenie Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, a także Latvian Rural Advisory and Training Centre z Łotwy. Rezultatem projektu będzie opracowanie inteligentnego modelu kompetencji komunikacyjnych dla biznesowych sieci mentoringowych. Całkowity budżet projektu wynosi 178 tys. EUR, z czego na naszą uczelnię przypada 25 tys. EUR. Projekt obejmuje okres październik 2019 – wrzesień 2021. Kierownikiem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr Ewa Rollnik-Sadowska, a wykonawcami dr hab. Ewa Glińska, prof. PB i dr Urszula Ryciuk.

   

 • ACCESS, Acceleration of Business Support Ecosystem, finansowany z programu Interreg Polska Litwa. Liderem projektu jest Politechnika w Kownie, a partnerami (obok Politechniki Białostockiej) Izba Przemysłowo-Handlowa w Kownie oraz Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny. Celami projektu jest promocja przedsiębiorczości poprzez poprawę usług wsparcia biznesu w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim i białostockim w Polsce. Całkowity budżet projektu wynosi około 700 tys. EUR, z czego na naszą uczelnię przypada 180 tys. EUR. Projekt obejmuje okres maj 2020 – listopad 2021. Koordynatorem projektu w Politechnice Białostockiej jest dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ-INZ/2/2020, pt. Interesariusze w zarządzaniu organizacjami - strategie, procesy, relacje; okres realizacji: 2020-2022; kierownik pracy: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ/2/2019Problemy zarządzania innowacjami w sektorze usług turystycznych; okres realizacji: 2019-2021, kierownik pracy: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/3/2020, pt. Wpływ działań marketingowych samorządów terytorialnych na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów w regionie;okres realizacji: 2020 – 2022; kierownik pracy: mgr Yauheniya Barkun (doktorantka); opiekun naukowy – dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/6/2020, pt. Zarządzanie marką miejskiego obszaru funkcjonalnego;okres realizacji: 2020-2022, kierownik pracy: mgr Anna Matwiejczyk (doktorantka); opiekun naukowy – dr hab. Ewa Glińska, prof. PB.

   

 • Praca własna, nr WI/WIZ-INZ/5/2020, pt. Badanie innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, okres realizacji: 2020-2022, kierownik pracy: mgr Ewa Iwaniuk (doktorantka), opiekun naukowy - dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.

  

     

  Konferencje naukowe i sieci współpracy

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.Collaborative Innovation Development - CID Conference 2019, miała miejsce na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w dniach 10-11 czerwca 2019 roku; przewodnictwo w Komitecie Organizacyjnym przez pracowników KMiT: dr hab. inż. Dariusza Siemieniako, prof. PB oraz dr hab. Ewę Glińska, prof. PB; link do monografii konferencyjnej.

    

  • CID Group   jako nieformalna, międzynarodowa sieć współpracy naukowców została zainicjowana w czerwcu 2019 roku. Celem CID Group jest wymiana wiedzy w obszarze rozwoju innowacji opartym na współpracy, integracja badaczy reprezentujących różne obszary badawcze jak również wsparcie autorów w publikowaniu w wysoko jakościowych czasopismach naukowych.

    

  • Międzynarodowa Studencka Konferencja NaukowaTurystyka na obszarze pogranicza Polski i Białorusi – możliwości i perspektywy rozwoju, odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w dniach 8-9 maja 2018 roku; przewodniczenie w Komitecie Organizacyjnym: dr. Jolanta Grażyna Zuzda oraz dr hab. Svietlana Sialverstawa, prof. PB. 

    

  Działalność dydaktyczna 

  Działalność dydaktyczna Katedry związana jest przede wszystkim z kierunkiem Zarządzanie (studia 1 i 2 stopnia), jak też z kierunkiem Turystyka i Rekreacja (studia 1 stopnia).

  Specjalność na studiach zarządzanie 2 stopnia - Zarządzanie produktem i sprzedażą
  Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie i sprzedaż produktów, którzy mogą zostać zatrudnieni w działach rozwoju produktu, marketingu, dystrybucji, handlu, projektów i wzornictwa przemysłowego, obsługi klienta i promocji. W szczególności absolwenci tej specjalności posiadają praktyczne umiejętności:

  • zbierania i analizowania informacji o potrzebach klientów,
  • generowania pomysłów na nowe produkty,
  • przygotowywania analiz o sytuacji i trendach rynkowych,
  • opracowywania, rozwijania i wdrażania strategii produktu oraz strategii omnichanel
  • planowania kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych,
  • przeprowadzania testów rynkowych i konsumenckich,
  • przygotowywania planów sprzedaży,

    

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:  

  • współczesny handel
  • modele zachowań klienta
  • zarządzanie marką
  • marketing B2B
  • strategie cenowe
  • strategie produktu
  • innowacje w zarządzaniu produktem
  • marketing internetowy
  • testy rynkowe i konsumenckie
  • strategie omnichanel
  • projektowanie identyfikacji wizualnej
  • merchandising
  • prawne aspekty wprowadzenia i obrotu towarów

    

  Turystyka i rekreacja – studia 1 stopnia  

  Kształcenie na tym kierunku jest realizowane w celu przygotowania kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych (pracownicy stanowią trzon kierunku). 

  W roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 40 studentów kierunku turystyka i rekreacja realizowało 360 godzinne staże w przedsiębiorstwach turystycznych, jak również w podmiotach administracji publicznej. Działanie te podjęto w ramach projektu „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

   

  Studenckie Koła Naukowe  

  Studenckie Koło Nauk Humanistycznych  - działa oficjalnie na Wydziale Inżynierii Zarządzania od grudnia 2009 r. Działalność SKNH polega na organizowaniu spotkań z ludźmi kultury i sztuki; organizowaniu debat politologicznych i ekumenicznych; omawiania przedstawień teatralnych, seansów filmowych i wystaw muzealnych; organizowaniu warsztatów psychologicznych, poetyckich i teatralnych. Opiekunem Koła jest dr Andrzej Smolarczyk. 

  Koło Naukowe "Turysta” powstało w 2013 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zadaniem koła jest integracja wśród studentów oraz ich rozwój naukowy. W ramach działań naukowych członkowie Koła prowadzą badania w obszarze innowacyjność branży turystycznej, Industry 4,0, Smart City oraz Smart Tourism. Opiekunem koła naukowego jest dr Eugenia Panfiluk.  

  Imię i nazwisko Stanowisko
  dr hab. Ewa Glińska, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB Profesor uczelni -
  dr hab. Katarzyna Krot Adiunkt -
  dr Wioletta Czemiel–Grzybowska Adiunkt -
  dr inż. Sławomira Hajduk Adiunkt -
  dr Marcin Jurewicz Adiunkt -
  dr inż. Halina Kiryluk Adiunkt -
  dr Eugenia Panfiluk Adiunkt -
  dr Iwona Piekunko-Mantiuk Adiunkt -
  dr Andrzej Smolarczyk Adiunkt -
  dr Krzysztof Stepaniuk Adiunkt -
  dr Monika Walicka Adiunkt -
  dr inż. Romuald Ziółkowski Adiunkt -
  dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda Adiunkt -
  mgr Yauheniya Barkun Asystent -
  mgr Ewelina Julita Tomaszewska Asystent -