Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

PRACOWNICY KATEDRY

Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości tworzy 12 pracowników naukowo dydaktycznych, w tym trzech profesorów, siedmiu adiunktów oraz dwóch asystentów.

PRACA NAUKOWA

Nasze zainteresowania naukowo-badawcze są tak szerokie i różnorodne jak szeroki i różnorodny jest współczesny marketing. Ich zakres tematyczny jest efektem realizowanych badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych prowadzonych w wielu obszarach, w szczególności w zakresie zachowań nabywców i konkurentów oraz zarządzania marketingowego w organizacjach różnego typu. W tym kontekście wyróżniające się tematy badawcze stanowią: relacje z klientem, relacje B2B, lojalność konsumentów, wizerunek i tożsamość marki terytorialnej oraz zaufanie instytucjonalne. Pracownicy Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości realizują także projekty naukowe dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa nowych technologii (nanotechnologii i nanobiotechnologii), co pozwala na przyjęcie przez nas szerszej perspektywy w ocenie zjawisk i tendencji w zmiennym otoczeniu rynkowym. Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci publikacji książkowych oraz artykułów opublikowanych w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach. Pracownicy Katedry uczestniczą corocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze. W okresie funkcjonowania Katedry dwóch pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a cztery osoby stopień doktora. Liczba naszych publikacji w okresie ostatnich 3 lat sięgnęła prawie 500 pozycji.

Pracownicy Katedry aktualnie realizują badania w ramach pracy statutowej: „Przedsiębiorczość, Współpraca, Transgraniczność” pod kierownictwem dr hab. Wiesława T. Popławskiego. Projekt pozwala nie tylko na realizację naszych naukowych pasji. Daje możliwość partycypacji w działaniach biznesowych i instytucjonalnych na rzecz rozwoju Podlasia, szczególnie w kontekście współpracy transgranicznej.

Dr Ewa Glińska oraz dr Katarzyna Krot są realizatorkami grantów NCN. „Identyfikacja wyróżników tożsamości miejskiej i analiza stopnia ich wykorzystania w zarządzaniu wizerunkiem miast w Polsce” to temat podejmowany przez dr E. Glińską. Dr Katarzyna Krot kieruje projektami: „Zaufanie organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw” oraz „Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz – pacjent”.

Nasza praca badawczo-naukowa ma także wymiar praktyczny. Wyniki niektórych projektów doczekały się wdrożenia i wykorzystania w praktyce gospodarczej.

Katedra jest także pomysłodawcą i realizatorem ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zmiany w zarządzaniu – perspektywa marketingowa, finansowa i organizacyjna” (link). Tegoroczna edycja zgromadziła 70 pracowników naukowych reprezentujących 20 uczelni z całego kraju.

DYDAKTYKA

W ramach działalności dydaktycznej Katedry realizowane są przedmioty z zakresu marketingu, przedsiębiorczości i nauk prawnych.

Ważnym ogniwem naszej oferty dydaktycznej są studia podyplomowe „Komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientami”, których kierownikiem jest dr Urszula Widelska.

Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE: Studenckie Koło Naukowe Marketingu (SKNM) - opiekun naukowy: dr hab. T. Popławski, prof. PB oraz Studenckie Koło Naukowe „Młody Inwestor" - opiekun naukowy: dr I. Piekunko-Mantiuk.

                  
Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr inż. Andrzej Pawlak profesor nadzwyczajny - -
dr hab. Tadeusz Popławski, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr hab. Ewa Glińska, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Marcin Jurewicz Adiunkt -
dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Katarzyna Krot Adiunkt -
dr Iwona Piekunko-Mantiuk Adiunkt -
dr Urszula Widelska Adiunkt -
dr Andrzej Smolarczyk Adiunkt -
dr Marcin Szczepański Asystent -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
mgr Ewelina Tomaszewska Asystent -

Brak aktualności