Lukasz Nazarko Scenario Exploration System
Lukasz Nazarko Portrait
Lukasz Nazarko Portrait
Lukasz Nazarko Portrait
Lukasz Nazarko Portrait
Lukasz Nazarko ISPIM 2019
Lukasz Nazarko
Lukasz Nazarko Radio Bialystok
Lukasz Nazarko Wschodni Kongres Gospodarczy
Lukasz Nazarko teaching
Lukasz Nazarko Polskie Towarzystwo Oceny Technologii
Lukasz Nazarko EastBiz
Lukasz Nazarko Foresight
Lukasz Nazarko Maroko
Lukasz Nazarko XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
Lukasz Nazarko IBC Advisory
Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Program Studiów Europejskich i Nordyckich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). Stypendysta Japan Foundation Fellowship for Intellectual Exchange Programme na Uniwersytecie Tokijskim. Rozprawę doktorską pt. Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe obejmują foresight, technology assessment, zarządzanie technologiami, politykę innowacyjną oraz ekonomikę innowacji [publikacje].

Pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, usługi we współczesnej gospodarce oraz Financial and Monetary Economics i International Financial Institutions. Pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Engineering Management in Production and Services (EMPAS), zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Akademia Zarządzania i członkiem rady redakcyjnej Journal of Engineering, Project and Production Management. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Lubi podróżować, grać w kosza i śpiewać przy kieliszku dobrego wina. Docenia pracowitość i systematyczność. Ciężko znosi oszustwa i cwaniactwo.
Członek zespołów badawczych lub ekspert w projektach:
Łukasz Nazarko
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
Zakład Ekonomii Menedżerskiej

ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
pok. 213 KF
tel. (+48) 85 7469802
fax (+48) 85 6631988
View all publications

View review record

Follow me on Google Scholar

Follow me on ResearchGate

 

Członek organizacji:
Media:
 • Czy przedsiębiorca powinien być wróżbitą? [link]
 • Finlandia - Kraina Tysiąca Jezior - o studiowaniu w ramach Erasmus+ [link]
 • 30 studentów PB w Chinach [link], [link]
 • Rozwój regionu: jakość rządzenia równie ważna jak strategia [link]
 • O stażu naukowym w Tokio - wywiad do e-Biuletynu WZ PB [pdf]
 • Wypowiedź nt. foresightu, Japonii i Festiwalu Nauki i Sztuki w programie Poradnik Karierowicza w Radiu Akadera, 02.05.2011 [mp3, 12,4 MB]
 • Blog Foresight from Tokyo [link]
 • Wywiad nt. foresight i wizji rozwoju Polski, 13.11.2008 (aut. Julitta Grzywa, Radio Akadera) [mp3; 6,3MB]
 • "Studenci i wybory samorządowe" - audycja Radia Akadera z udziałem dr Katarzyny Czerewacz, Marty Sznajder, Moniki Tałałaj i Łukasza Nazarko, 14.11.2006 [mp3; 15,3MB],
 • "Studia w Finlandii" - wywiad z Łukaszem Nazarko (aut. Marcin Sawicki, Radio Akadera) [mp3; 2,7MB]
PUBLIKACJE / PUBLICATIONS
 • Artykuły / Papers

J. Nazarko, E. Chodakowska, Ł. Nazarko (2022) Evaluating the Transition of the European Union Member States towards a Circular Economy, Energies 15(11), 3924 [pdf] [doi: 10.3390/en15113924]

Nazarko, Ł., Žemaitis, E., Wróblewski, Ł.K., Šuhajda, K., Zajączkowska, M. (2022) The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level, Energies 15(4), 1435 [pdf] [doi: 10.3390/en15041425]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Magruk, Ł. Nazarko (2022) Roadmapping in Regional Technology Foresight: A Contribution to Nanotechnology Development Strategy, IEEE Transactions on Engineering Management Vol. 69 No. 1, pp. 179-194 [pdf] [doi: 10.1109/TEM.2020.3004549]

J. Nazarko, E. Chodakowska, Ł. Nazarko (2021) ARIMA Models in Electrical Load Forecasting and Their Robustness to Noise, Energies 14(23), 7952 [pdf] [doi: 10.3390/en14237952]

A. Białobrodzki, Ł. Nazarko, M. Wilczewska (2020) Egzogenne czynniki wpływające na rozwój Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Akademia Zarządzania 4(3), s. 8-29 [pdf]

M. Lisiński,A. Augustinaitis, L. Nazarko, & S. Ratajczak (2020) Evaluation of dynamics of economic development in Polish and Lithuanian regions, Journal of Business Economics and Management 21(4): 1093-1110 [pdf] [doi: 10.3846/jbem.2020.12671]

L. Nazarko, C-H. Ko, B.T. Kalsaas, J-P. Pantouvakis (2020) Editorial, MATEC Web of Conferences vol. 312: 00001 [pdf] [doi: 10.1051/matecconf/202031200001]

L. Nazarko (2020) Future Preparedness and Futures Literacy Needs in Large Enterprises: A Regional Pilot Study, MATEC Web of Conferences vol. 312: 07002 [pdf] [doi: 10.1051/matecconf/202031207002]

L. Nazarko (2020) Responsible Research and Innovation in Enterprises: Benefits, Barriers and the Problem of Assessment, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 6(1): 12 [pdf] [doi: 10.3390/joitmc6010012]

Martínez-González JA, Kobylinska U, García-Rodríguez FJ, Nazarko L. (2019) Antecedents of Entrepreneurial Intention among Young People: Model and Regional Evidence, Sustainability 11(24): 6993. [pdf] [doi: 10.3390/su11246993]

L. Nazarko, B. Melnikas (2019) Operationalising Responsible Research and Innovation – tools for enterprises, Engineering Management in Production and Services 11(3): 21-28 [pdf] [doi: 10.2478/emj-2019-0017]

L. Nazarko, B. Melnikas (2019) Responsible Research and Innovation in Engineering and Technology Management: Concept, Metrics and Assessment, IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON) [doi: 10.1109/TEMSCON.2019.8813596]

Ł. Nazarko (2019) Responsible Research and Innovation – a Conceptual Contribution to Theory and Practice of Technology Management, Business: Theory and Practice 20: 342-351 [pdf] [doi: 10.3846/btp.2019.32]

И. Эйдис, А. Гудановска, К. Халичка, А. Кононюк, А. Магрук, Й. Назарко, Л. Назарко, Д. Шпилько, У. Видельска (2019) Форсайт в секторе высшего образования: опыт Польши, Форсайт 13(1): 77-89 [pdf] [pdf] [pdf]

Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Nazarko Ł., Szpilko D., Widelska U. (2019) Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland, "Foresight and STI Governance", vol. 13, no 1, pp. 77-89. [pdf] [pdf] [pdf] [doi: 10.17323/2500-2597.2019.1.77.89]

Ł. Nazarko, Towards smarter specialisation - key drivers of nanotechnology development in Podlaskie region, 10th International Scientific Conference "Business and Management 2018", 3-4 May 2018, Vilnius, Lithuania [pdf] [pdf] [doi: 10.3846/bm.2018.24]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje - w kierunku dynamicznego podejścia prospektywnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2018 Tom XIX Zeszyt 3 Część I, s. 37-51 [pdf], [pdf] [pdf]

M. Reizgevičius, L. Ustinovičius, D. Cibulskiene, V. Kutut, L. Nazarko, Promoting Sustainability through Investment in Building Information Modeling (BIM) Technologies: A Design Company Perspective, "Sustainability" 2018, 10(3), 600 [pdf] [doi: 10.3390/su10030600]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Structural Analysis as an Instrument for Identification of Critical Drivers of Technology Development, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.137]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 491-496 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.142]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 482-490 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.140]

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.144]

P. Radziszewski, J. Nazarko, T. Vilutiene, K. Debkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. J. Kowalski, J. B. Krol, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, Future Trends in Road Pavement Technologies Development in the Context of Environmental Protection, "The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering" 2016 Vol. 11(2), pp. 160-168 [pdf] [pdf] [html] [doi: 10.3846/bjrbe.2016.19]

Ł. Nazarko, Responsible Research and Innovation - A New Paradigm of Technology Management, 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", 12-13 May 2016, Vilnius, Lithuania [pdf] [doi: 10.3846/bm.2016.71], [program], [foto]

Ł. Nazarko, Technology Assessment in Construction Sector as a Strategy towards Sustainability, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 290-295 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.038]

J. Nazarko, P. Radziszewski, K. Dębkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. Kowalski, J. Król, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, T. Vilutiene, Foresight Study of Road Pavement Technologies, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, pp. 129-136 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.016]

L. Ustinovičius, R. Rasiulis, Ł. Nazarko, T. Vilutiene, M. Reizgevicius, Innovative Research Projects in the Field of Building Lifecycle Management, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 166-171 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.021]

Ł. Nazarko, Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015 Nr 229, ISSN 2083-8611, s. 121-132 [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, Polityka innowacyjna - inteligentny interwencjonizm?, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2015 nr 1/73, ISSN 1506-7637, s. 85-96. [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2015.01.73.08]

A. Komarovska, L. Ustinovichius, G. Shevchenko, Ł. Nazarko, Multicriteria Evaluation of Commercial Industrial Zone Development, "International Journal of Strategic Property Management" 2015 vol. 19 issue 1, pp. 84-95 [doi: 10.3846/1648715X.2015.1027321]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014 t. 15 z. 8/1, s. 247-262 [pdf], [pdf]

J. Ejdys, Ł. Nazarko, Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 340 (2014), s. 651-664 [pdf], [pdf] [doi: 10.15611/pn.2014.340.58]

J. Nazarko, U. Glinska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, "International Journal of Foresight and Innovation Policy" Vol. 9(2013), No. 1, s. 19-38 [doi: 10.1504/IJFIP.2013.051759]

J. Jankowska, Ł. Nazarko, D. Szpilko, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2013 nr 4/64, ISSN 2083-8611, s. 47-60 [pdf], [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2013.04.64.05]

Ł. Nazarko, Foresight w stosunkach międzynarodowych, "Biuletyn Instytutu Zachodniego w Poznaniu" nr 143(2013) [pdf]

Ł. Nazarko, Istota foresightu i jego percepcja w Polsce, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2011 nr 4/52, ISSN 1506-7637, s. 224-233 [pdf], [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, J. Adhikari, D. Crouzet, T. Ghazaryan, J. Yuo Dze Abeng, N. Fernández-Collot, S. Morcos, T. Hyeono Kang, A. Francious , Social justice and common goods, "The Ecumenical Review" No. 3(2011), vol. 63, s. 330-343 [doi: 10.1111/j.1758-6623.2011.00125.x]

Ł. Nazarko, Procesy oddziaływania Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej na państwa członkowskie, "Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008 nr 12, s. 97-110 [pdf], [pdf]

U. Glińska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2/32/2008, ISSN 1231-01-98, s. 60-73. [link], [pdf]

 • Książki i monografie / Books and monographs

J. Nazarko (red.), N. Brzostowski, J. Ejdys, E. Glińska, A. Gudanowska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Kowalewska, E. Krawczyk-Dembicka, W. Łojkowski, A. Magruk, Ł. Nazarko, W. Urban, J. Paszkowski, A. Pawluczuk, A. Skorek, A. Wasiluk, Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Ejdys (red.), K. Halicka (red.), A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, J. Nazarko, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys, A. Kononiuk, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys (red.), K. Dębkowska, E. Glińska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011 [pdf]

J. Nazarko (red.), Z. Kędzior (red), G. Dobrzański, J. Ejdys, E. Glińska, A. Kononiuk, A. Kowalewska, Ł. Nazarko, A. Pawluczuk, A. Olszewska, W. Urban, Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010 [pdf]

 • Rozdziały w książkach / Book chapters

Ł. Nazarko (2019) Responsible Research and Innovation in Industry: from Ethical Acceptability to Social Desirability, [in:] P. Golińska, M. Spychala (Eds.), Corporate Social Responsibility in the Manufacturing and Services Sectors. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing), Springer, Berlin, Heidelberg, ISBN 978-3-642-33851-9, [doi:10.1007/978-3-642-33851-9_7] [note]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce, [w:] P. Radziszewski (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7814-557-8, s. 27-39 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, Foresight Application for Transport Sector, [w:] M. Fiorini (ed.) Clean Mobility and Intelligent Transport Systems, The Institution of Engineering and Technology, London 2015, s. 379-402 [pdf] [doi: 10.1049/PBTR001E_ch17]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów, [w:] K. Meredyk (red.), A. Wildowicz-Giegiel (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, ISBN 979-83-7431-274-5, s. 285-295 [pdf]

A. Kononiuk, A. Magruk, Ł. Nazarko, The concept of support group in the Polish National Foresight Programme "Poland 2020", [w:] W. Matwiejczuk (red.), Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej: Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7641-203-0, s. 89-96 [pdf]

Ł. Nazarko, Faith-Based NGOs Perspectives on Water Issues, [in:] J. Sepp (ed.), D. Frear (ed.), Globalization and Institutional Development, Congress of Political Economists International (COPE), Wilkes-Barre 2008, ISBN 0-9786821-3-0, s. 419-428 [pdf]

Ł. Nazarko, Taksonomia organizacji międzynarodowych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej, [w:] K. Czerewacz (red.), Wybrane problemy współczesnej polityki : aspekty teoretyczne i empiryczne, Białystok 2009, ISBN 978-83-60200-69-8, s. 280-303 [pdf]

Ł. Nazarko, The role of non-governmental organisations (NGO's) in the European integration process, [w:] Z. Tomczonek (red.), Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i Świata, Białystok 2007, ISSN 0867-096X, s. 332-340 [pdf]

Ł. Nazarko, "Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych" oraz "Global Compact" ONZ. Porównanie i próba oceny, [w:] M. Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Lublin 2007, ISBN 978-83-7497-031-0, s. 52-59 [pdf]

Ł. Nazarko, Multilateralism versus Regionalism in World Trade, [w:] Z. Tomczonek (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie środkowo-wschodniej, Rozprawy Naukowe nr 147, Białystok 2007, ISSN 0867-096X, s. 231-238 [pdf]

 • Raporty / Reports

J. Nazarko, J. Ejdys, W. Czemiel-Grzybowska, K. Dębkowska, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Małgorzata Olszewska, J. Kozłowska, A. Gulc, Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2015 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, W. Czemiel-Grzybowska, Ł. Nazarko, E. Krawczyk-Dembicka, D. Leończuk, D. Szpilko, Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2014 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, U. Glińska, A.E. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, N. Brzostowski, Ł. Nazarko, Ł. Prusiel, Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2013 [pdf]

K. Czaplicka-Kolarz i in., Mapa powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi i operacyjnymi a rezultatami Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Główny Instytut Górnictwa - Politechnika Białostocka, 2012 [pdf]

P. Radziszewski i in., Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, 2011-2014 [raport 1], [raport 2], [raport 3]

K. Borodako i in., Raport z działalności Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa, marzec 2009 [pdf]

 • Wystąpienia na konferencjach / Conference presentations

L. Nazarko, E. Chodakowska, J. Nazarko (2022) Foresight orientation and responsible innovation in production and services: Is there a link?, 12th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2022), 12-14 October 2022, Athens [program] [photo]

E. Chodakowska, J. Nazarko, L. Nazarko (2022) Application of ARIMA Models to Solar Radiation Forecasting, 12th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2022), 12-14 October 2022, Athens [program]

J. Nazarko, E. Chodakowska, L. Nazarko (2022) Logistics 4.0 and the competences of logistics engineers in perception of students – evidence from Poland, 12th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2022), 12-14 October 2022, Athens [program]

L. Nazarko (2022) Responsible Research & Innovation and foresight in Polish enterprises, Ethics by Design: Responsible Development of Technology, The Łukasiewicz Research Network – Institute of Organisation and Management in Industry, 23 June 2022 [agenda] [recording] [certificate]

J. Nazarko. E. Chodakowska, L. Nazarko (2021) Modelling and Monitoring the State of Transition Towards the Circular Economy in the European Union, 11th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2021), 19-21 September, 2021 [pdf]

L. Nazarko (2021) Responsible Innovation in Polish Enterprises, 11th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2021), 19-21 September, 2021 [pdf]

I. Malsch, L. Nazarko, P. Fama, L. Bontoux, NANO2ALL citizen-driven dialogue on responsible nanotechnology, FTA 2018 - Future in the Making, Brussels, 4-5 June 2018 (poster) [pdf] [pdf]

L. Nazarko, Towards Smarter Specialisation - Key Drivers of Nanotechnology Development in Podlaskie Region, 10th International Scientific Conference "Business and Management 2018", 3-4 May 2018, Vilnius, Lithuania [program]

Ł. Nazarko, Warsztaty dialogu z obywatelami jako forma partycypacyjnej oceny technologii I Kongres Oceny Technologii, Kamień k. Rybnika, 24-25 marca 2017 [presentation] [doi: 10.13140/RG.2.2.34576.05123] [program] [foto] [foto] [foto]

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016), Bialystok, 21-23 September, 2016 [program], [abstract], [abstract], [abstract], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Innovative Application of SWOT Analysis in Shaping Regional Innovation Policy, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Classification of Regional Development Drivers with use of Structural Analysis, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Enhancement of STEEPVL Method by Factor Analysis in Identification of Key Factors in Foresight Studies, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego, IX Międzynarodowe Forum "Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód", Supraśl, 28-30 maja 2015 [program]

Ł. Nazarko, Foresight in the Public Management of Innovation Systems - Comparative Study of UK and Poland, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 13-14 November 2014 [pdf], [foto]

Ł. Nazarko, How to select and combine foresight methods in the study and practice of International Relations?, 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, 18-21 September 2013 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Działalność naukowo-badawcza w zakresie nanotechnologii zidentyfikowana w projekcie "Foresight technologiczny 'NT FOR Podlaskie 2020'. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii", Nano and Advanced Materials Workshop and Fair : NAMF'2013, Warsaw [link]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Drivers of nanotechnology development in a Polish region: foresight study, XXIV ISPIM Conference: Innovating in global markets: challenges for sustainable growth, 16-19 June 2013, Helsinki [abstract], [link]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Wnioski z ewaluacji krajowych projektów foresight, Konferencja Otwierająca projekt "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", Warszawa, 18 listopada 2011 [pdf], [prezi] [doi: 10.13140/RG.2.2.19476.55685]

Ł. Nazarko, Foresight w polityce innowacyjnej państwa, XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 28 listopada - 1 grudnia 2011, Radom

J. Nazarko, U. Glinska, A.Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, Yeditepe International Research Conference on Foresight (YIRCoF'09), 4-6 September 2009, Istanbul [pdf]

 • Recenzje publiczne/ Open Peer Review

L. Nazarko, Peer Review Report For: Global indicators framework for socially responsible research and innovation (RRI): How to monitor public and researcher perspectives [version 1; peer review: 1 approved]. Open Res Europe 2022, 2:36 [doi: 10.21956/openreseurope.15350.r28820]

L. Nazarko, Peer Review Report For: Research and Scientific Advice in the Second Modernity: Technology Assessment, Responsible Research and Innovation, and Sustainability Research [Reviewer 2]. Sustainability 2021 13(18), 10406 [link]

 • Inne / Other

Ł. Nazarko, Czy menedżer powinien być wróżbitą?, Wykład w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 25 maja 2016 [pdf]

Ł. Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, autoreferat rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 [pdf] [doi: 10.13140/RG.2.2.16121.11364]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, U. Glińska, A. Gudanowska, Nanotechnology for Podlaskie 2020, European Foresight Platform Brief No 235, 2012 [pdf]Lista publikacja w katalogu PB / Publication list in BUT catalogue [link]