Witamy Państwa na stronie kwartalnika naukowego AKADEMIA ZARZĄDZANIA wydawanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Naukowym TNOiK oddział Białystok.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów zarządzania, zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków biznesu, a także doktorantów i studentów mających aspiracje naukowe. W czasopiśmie AKADEMIA ZARZĄDZANIA  publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania. Oczekujemy na interesujące teksty podejmujące problematykę zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zmianami  i finansami, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania procesem produkcji. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są tzw. „ślepej” recenzji dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

   

Zapraszamy do współpracy

Redaktor naczelna

dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB

Kwartalnik Akademia Zarządzania (Academy of Management) jest recenzowanym czasopismem prezentującym szerokie spektrum tematów z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Celem głównym czasopisma jest propagowanie dorobku studentów, doktorantów i młodych naukowców.

ISSN 2544-512X

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Akademii Zarządzania” jest wersja elektroniczna zamieszczona na stronie http://www.wz.pb.edu.pl/az

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.

Zastępcy redaktora naczelnego
ds. merytorycznych – dr Urszula Widelska
ds. organizacyjnych – dr Joanna Szydło
ds. wydawniczych – dr Danuta Szpilko

Sekretarz naukowy
dr Łukasz Nazarko

Sekretarz techniczny
mgr Aleksandra Gulc

Rada naukowa

dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. nzw. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
dr hab. Jacek Brdulak, prof. nzw. Szkoła Główna Handlowa
dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. nzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Politechnika Białostocka
dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. nzw. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
dr hab. Marcin Geryk, prof. nzw. Uniwersytet Jagielloński
dr Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka
dr hab. Jacek Kopeć, prof. nzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Anna Korombel, prof. nzw. Politechnika Częstochowska
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nzw. Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Bolesław Kuc Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
dr hab. Aleksandra Laskowska, prof. nzw. Uczelnia Łazarskiego
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. Politechnika Białostocka
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. nzw. Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. nzw. Politechnika Białostocka
prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko  Politechnika Białostocka
prof. Volodymyr Onyshchenko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, (Ukraina)
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw. Politechnika Białostocka
dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. nzw. Politechnika Białostocka
dr hab. Błażej Prusak, prof. nzw. Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. Politechnika Białostocka
 dr hab. Elżbieta Weiss, prof. nzw.  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
dr Laima Jeseviciute-Ufartiene Kauno Kolegija (Litwa)
dr inż. Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka
dr Lienite Litavniece Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)

2019 Volume 3 Issue 1

2018 Volume 2 Issue 4

2018 Volume 2 Issue 3


2018 Volume 2 Issue 2

2018 Volume 2 Issue 1

2017 Volume 1 Issue 1