Zakład Ekonomii Menedżerskiej

Zakład Ekonomii Menedżerskiej

Zakład Ekonomii Menedżerskiej rozwija dorobek badawczy i dydaktyczny Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych funkcjonującej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej od września 2002 roku do września 2017 roku. W Zakładzie zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu skupiają się wokół: ekonomii menedżerskiej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, polityki gospodarczej, prawa, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz psychologicznych, kulturowych, socjologicznych i etycznych aspektów zarządzania.

Pracownicy Zakładu prowadzą m.in. badania mające na celu rozpoznanie kulturowych determinant rozwoju społeczno-gospodarczego Podlasia, regionu wielokulturowego. W 2007 roku podjęto pracę statutową Kapitał kulturowy Podlasia. Prace badawcze prowadzone są w trzech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i kulturowej. Obecnie, pod kierownictwem prof. nzw. dra hab. Jerzego Paszkowskiego, realizowana jest praca statutowa pt. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Ponadto, dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pod nazwą Ekonomiczne konsekwencje procesów integracji regionalnej na obszarze WNP.

  Zakład Ekonomii Menedżerskiej współpracuje z:
  • Katedrą Filozofii i Kulturologii (Wydział Ekonomii) Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu (Białoruś),
  • Uniwersytetem Technicznym im. Gedymina w Wilnie (Litwa),
  • Narodowym Uniwersytetem Politechniką Lwowską (Ukraina),
  • The University of Nice Sophia Antipolis, Nicea (Francja).
  •                        
  •                 

Rezultatem powyższej współpracy są cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez Zakład, w których uczestniczą współpracujące uczelnie. Dotychczas Zakład Ekonomii Menedżerskiej zorganizowała siedem takich konferencji. Pracownicy Zakładu uczestniczą również w corocznych, międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu. W ramach prowadzonej współpracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu odbywają się również wymiany studentów.

Pracownicy Zakładu Ekonomii Menedżerskiej powoływali i wchodzą w skład władz białostockich oddziałów ogólnopolskich towarzystw naukowych: Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (dr Agnieszka Konopelko, członek zarządu) i Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, członek zarządu).

                                                                                           
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Agnieszka Konopelko Adiunkt -
dr Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr Łukasz Nazarko Adiunkt
dr Ewa Rollnik-Sadowska Adiunkt -
dr Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Krystyna Zimnoch Adiunkt -
dr Agnieszka Piekutowska Asystent -

Brak aktualności