Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

Centrum naukowo-dydaktyczne o nazwie Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach powstało na Wydziale Zarządzania w 2016 roku. Działalność badawcza centrum obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu zarządzania logistycznego, globalnych łańcuchów dostaw, foresightu, zarządzania i inżynierii usług, systemów informatycznych zarządzania, systemów logistycznych i prognozowania gospodarczego.

Głównym celem jednostki jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Politechniką Białostocką oraz chińskim Zhejiang University Ningbo lnstitute of Technology o realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie International China and Central-Eastern Europe lnstitute of Logistics and Service Science z dnia 8 czerwca 2015 roku, a w szczególności:

 • kształcenie studentów, w tym polskich i chińskich na podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu;
 • kształcenie studentów z innych krajów;
 • organizacja szkół letnich dla studentów oraz pracowników uczelni polskich i chińskich oraz innych krajów;
 • wymiana kadry naukowo-dydaktycznej (visiting professors);
 • wymiana studentów;
 • wspólne opracowywanie programów kształcenia;
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
 • wspólne aplikowanie o granty naukowe i dydaktyczne;
 • podejmowanie wspólnych tematów prac naukowych;
 • opracowywanie i publikowanie wspólnych prac naukowych oraz dydaktycznych;
 • podejmowanie wspólnych działań związanych z upowszechnianiem efektów działalności naukowej i dydaktycznej;
 • inne formy aktywności naukowej i dydaktycznej.

Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach jest jednostką wiodącą dla kształcenia na Wydziale Zarządzania na kierunkach logistyka I stopnia i logistyka II stopnia.

Obecnie w jednostce zatrudnionych jest 27 pracowników: 23 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych i inżynieryjnych.

Dyrektorem centrum naukowo-dydaktycznego jest prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.

Władze Instytutu:

Dyrektor
Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i kształcenia  
Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz     

Zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
dr Katarzyna Kuźmicz 

Zastępca dyrektora ds. rozwoju
Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
dr Urszula Ryciuk 

                                                                    
      
Imię i nazwisko Stanowisko
dr inż. Łukasz Budzyński adiunkt -
dr inż. Ewa Chodakowska adiunkt -
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz adiunkt -
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. inż. Romualdas Ginevicius profesor nadzwyczajny -
dr Alicja Gudanowska adiunkt -
mgr Aleksandra Gulc asystent -
dr Joanna Jakuszewicz adiunkt -
dr Marta Jarocka adiunkt -
mgr Mateusz Kikolski asystent -
dr Anna Kononiuk adiunkt -
mgr Justyna Kozłowska asystent -
dr Katarzyna Anna Kuźmicz adiunkt -
dr Dorota Leończuk adiunkt -
dr Jerzy Lewczuk starszy wykładowca -
dr Andrzej Magruk adiunkt -
prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko profesor zwyczajny
dr Urszula Ryciuk adiunkt -
dr Julia Siderska adiunkt -
dr Danuta Szpilko adiunkt -
prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius profesor nadzwyczajny -
mgr inż. Cezary Winkowski asystent -
mgr inż. Patryk Zwierzyński asystent -
mgr Ewa Czech st. specjalista ds. administracyjnych -
Bogdan Jakimowicz specjalista ds. informatycznych -
mgr inż. Aleksy Karpiuk st. specjalista ds. informatycznych -
inż. Mariusz Zalewski specjalista ds. informatycznych -

1. Seminarium naukowe

W dniu 02 listopada 2016 r. odbyło się seminarium naukowe nt. „Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych”. Seminarium jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach współpracy z przedsiębiorstwem Adampol S.A.

Seminarium nt. „Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych”

 • dr inż. Anna Olszewska, Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością do rozwiązywania problemów organizacji
 • dr Arkadiusz Jurczuk, Budowa modeli procesów biznesowych
 • dr Alicja Gudanowska, Analiza sieci jako narzędzie wizualizacji, oceny i doskonalenia struktury organizacji
 • dr Anna Kononiuk, Model dojrzałości foresightowej przedsiębiorstwa
 • dr Katarzyna Dębkowska, Wykorzystanie statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniu elementów modelu biznesowego

2. Obrona rozprawy doktorskiej

17 października 2016 roku w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Siderskiej pt. „Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”.

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, Politechnika Lubelska
Dr hab. Izabela Rejer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.wz.pb.edu.pl/aktualnosci/-7th-International-Conference-on-Engineering--Project--and-Production-Management--EPPM2016----podsumowanie,1377.html

http://www.wz.pb.edu.pl/aktualnosci/Wschodnie-Forum-Gospodarcze---Nowy-Jedwabny-Szlak,1376.html