Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją została utworzona w roku 2006 w wyniku reorganizacji istniejącej wówczas Katedry Inżynierii Produkcji. Jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Sasinowski. We wrześniu 2012 r. funkcję tę objął dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB. Od 1 października 2017 r. kierownikiem katedry jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB.

Na sukcesy naszej jednostki organizacyjnej pracuje zgrany, osiemnastoosobowy zespół, składający się z 6 samodzielnych pracowników naukowych, 4 adiunktów, 5 adiunktów dydaktycznych, 2 asystentów oraz wykładowcy. Pracownicy katedry są członkami wielu międzynarodowych i krajowych komitetów, stowarzyszeń i instytucji naukowych. Wyniki realizowanych przez nich badań są publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również prezentowane podczas licznych konferencji naukowych na całym świecie.

Działalność naukowo-badawcza katedry jest związana z szeroko rozumianym zarządzaniem produkcją, uwzględniającym zarówno jego aspekty techniczne, ekonomiczne, jak i społeczne. W zakres badań naukowych prowadzonych w katedrze wchodzą następujące kluczowe zagadnienia:

 • Ekonomika procesu produkcyjnego i zarządzanie czynnikiem ludzkim
 • Lean Manufacturing, zarządzanie jakością oraz inne techniki i metody stosowane w systemach produkcyjnych
 • Energetyczna strona procesów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE
 • Odpady produkcyjne, ich recykling i zarządzanie środowiskiem naturalnym
 • Techniki komputerowe w systemie produkcyjnym oraz modelowanie matematyczne
 • Wybrane zagadnienia technologii wytwarzania i nauki o materiałach   

  

Katedra aktualnie realizuje następujące projekty:

 • GoSmart BSR, Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation, Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej, finansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, nr #R041, lata 2017-2020, kierownik projektu: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB. Wartość projektu wynosi ponad 1,76 mln EUR. Projekt jest realizowany w partnerstwie z siedmioma krajami, Politechnika Białostocka jest liderem projektu i jedynym partnerem naukowym. Pozostali partnerzy to: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Polska), Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town (Estonia), Lithuanian Innovation Center (Litwa), Kouvola Innovation (Finlandia), Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Niemcy), Business Aabenraa (Dania).     
 •    
 • Badanie systemów produkcyjnych w wymiarze organizacyjnym, technologicznym i środowiskowym w warunkach Przemysłu 4.0, praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ/3/2019, lata 2019-2021, kierownik pracy: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB. Praca swoim zakresem obejmuje zainteresowania naukowe większości pracowników katedry, którzy stanowią zespół wykonawców projektu. 
 •     
 • Modelowanie efektywności energetycznej systemów produkcji i dystrybucji paliw i energii, praca własna zespołowa, nr WZ/WIZ/4/2019, lata 2019-2021, wykonawcy: dr hab. Andrzej Wasiak, prof. PB oraz dr inż. Olga Orynycz    
 •  
 • Badanie wykorzystania teorii ograniczeń w zarządzaniu systemem produkcyjnym, praca służąca rozwojowi młodych naukowców, nr MB/WIZ/3/2018, lata 2018-2020, kierownik pracy: mgr inż. Patrycja Rogowska  
 •    

Działalność dydaktyczna katedry związana jest przede wszystkim z kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Pracownicy katedry prowadzą także zajęcia na innych kierunkach studiów, jak również na innych wydziałach Politechniki Białostockiej. Ważnym elementem działalności dydaktycznej jest udział pracowników w programie ERASMUS+, w ramach którego prowadzą zajęcia dydaktyczne z cudzoziemcami oraz licznie uczestniczą w stażach naukowo-dydaktycznych organizowanych w zagranicznych jednostkach partnerskich.

Pracownicy katedry odpowiadają za funkcjonowanie pracowni specjalistycznych i kształcenie studentów przy wykorzystaniu aparatury i urządzeń dostępnych w następujących laboratoriach:

 • Materiałoznawstwa i towaroznawstwa
 • Podstaw techniki i technologii
 • Procesów i technik produkcyjnych
 • Podstaw diagnostyki technicznej
 • Systemów pomiarowych
 • Nowoczesnych systemów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych
 • Komputerowego wspomagania prac inżynierskich
 • Metrologii warsztatowej
 • Fizyki
 • Pracowni specjalistycznej "Metody modelowania w inżynierii produkcji"

  

Pracownicy katedry są odpowiedzialni za organizację dwóch kierunków studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe Lean Management są studiami o charakterze praktycznym, dostarczają słuchaczom solidnej wiedzy z zakresu uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu.

Studia podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  przygotowują słuchaczy do wykonywania zadań audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami znormalizowanych systemów zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy, jak również umożliwiają zdobycie kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy
w służbie BHP. W trakcie procesu dydaktycznego uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę dotyczącą trzech obszarów: jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Przy katedrze działają cztery koła naukowe.

Studenckie Koło Naukowe FORMACJA rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku z inicjatywy studentów chcących rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać kontakty i wykorzystać efektywnie czas studiów. Dzięki motywacji jego członków koło zrealizowało już dziesiątki projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych, wiele z nich na potrzeby przedsiębiorstw. Dzisiaj koło może pochwalić się rozpoznawalną marką wśród podlaskich przedsiębiorstw oraz gronem zaangażowanych i otwartych na nowe wyzwania członków ze wszystkich kierunków studiów na WIZ. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją powstało w 2007 roku. Celem działalności Koła jest: (1) zgłębianie wiedzy oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją; (2) poznawanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesów produkcyjnych; (3) poszerzanie wiedzy w obszarze nowoczesnych systemów zarządzania produkcją. Realizacja celów Koła Naukowego następuje poprzez organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów związanych z tematyką zarządzania produkcją. Koło Naukowe prowadzi aktywną współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w zakresie poznawania procesów produkcyjnych oraz realizacji projektów badawczych mających praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach. Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Agata Lulewicz-Sas, prof. PB.

Studenckie koło naukowe "Wynalazczości i Racjonalizacji" działa od 2014 roku. Studenci
w swoich pracach odnoszą się do aktualnych problemów związanych z produkcją oraz szukają nowych sposobów ich rozwiązywania. Koło podejmuje tematykę konstrukcyjną i technologiczną proponowaną przez przedsiębiorstwo SaMASZ Sp. z o. o. Realizowana tematyka obejmuje stosowanie innowacyjnych metod wytwarzania oraz organizacji produkcji. Współpraca koła z przedsiębiorstwem SaMASZ przyniosła wiele rozwiązań, które są stosowane w produkcji, związane między innymi
z wdrażaniem Lean Manufacturing. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB

Koło Naukowe Industry 4.0 (KNI 4.0) działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją, rozpoczęło swoją działalność w maju 2019 roku. Koło jest przejawem działalności studentów z Politechniki Białostockiej chcących pogłębiać swoje zainteresowania związane z Przemysłem 4.0, którego rozwój we współczesnym świecie jest bardzo dynamiczny. Tematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się Koło obejmuje następujące zagadnienia: internacjonalizacja przedsiębiorstw, Internet of Things (IoT), Smart Factory, rewolucja przemysłowa, Przemysł 4.0 w sektorze MŚP oraz w dużych przedsiębiorstwach, Big Data oraz Industrial Internet of Things (IIoT). Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Łukasz Dragun.

   
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB Profesor uczelni -
dr inż. Andrzej Daniluk Adiunkt -
dr inż. Łukasz Dragun Adiunkt -
dr inż. Joanna Godlewska Adiunkt -
dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka Adiunkt -
dr inż. Krzysztof Łukaszewicz Adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk Adiunkt -
dr inż. Olga Orynycz Adiunkt -
dr inż. Ewa Rauba Adiunkt -
dr inż. Maciej Słowik Adiunkt -
mgr inż. Patrycja Rogowska Asystent -
mgr inż. Honorata Sierocka Asystent -
mgr inż. Klaudia Tomaszewska Asystent -

Instrukcje do zajęć 

Metody modelowania w inżynierii produkcji

Fizyka drewna

Fizyka LI i ZiIP

Podstawy techniki i technologii

Fizyka ZiIU

Systemy pomiarowe

Podstawy diagnostyki technicznej

Systemy kontrolno-pomiarowe

Metrologia

Studia stacjonarne

Instrukcja 1 - Pomiar średnic zewnętrznych  

Instrukcja 2 - Pomiar średnic wewnętrznych

Instrukcja 3 - Pomiar gwintów metrycznych

Instrukcja 4 - Pomiar chropowatości powierzchni

Instrukcja 5 - Pomiar grubości materiałów

Instrukcja 6 - Identyfikacja i pomiary walcowych kół zębatych o zębach prostych ewolwentowych  

Studia niestacjonarne

Instrukcja 1 - Pomiar średnic zewnętrznych i wewnętrznych

Instrukcja 2 - Pomiar grubości materiałów

Instrukcja 3 - Pomiar chropowatości powierzchni

Procesy i techniki produkcyjne

Procesy i techniki produkcyjne - studia stacjonarne

Procesy i techniki produkcyjne - studia niestacjonarne

   

Nowoczesne techniki wytwarzania w meblarstwie

    
  

         

Towaroznawstwo


        
  
 
 
 
  

Profesor Andrzej Wasiak
pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej został autorem monografii wydanej przez Wydawnictwo Springer Nature.
Wydano zarówno wersję papierową, jak i elektroniczną .
Dane bibliograficzne:
ISSN 1865-3529   ISSN 1865-3537 (electronic)
Green Energy and Technology
ISBN 978-3-319-98430-8
ISBN 978-3-319-98431-5 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-319-98431-5
Library of Congress Control Number: 2018954610
© Springer Nature Switzerland AG 2019
Książka jest dostępna w księgarniach: The Springer Shop, Barnes & Noble,