Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Andrzej Pawluczuk

 

 Najważniejsze publikacje

 

 1. Pawluczuk A., Wnuczko A., Students Activity in Creative Classes Organized in Collaboration with Entrepreneurs: [rozdz.] w: Images of Intellectual Capital,  red. J. Fazlagić, A. Erkol, Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 42-57.
 2. Pawluczuk A., Knowledge Management in Private and Public: Comparison and Recommendations : [rozdz.] w: Faces of Contemporary Management, (red.) B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Jagiellonian University Press, Kraków, 2016, s. 155- 168.
 3. Pawluczuk A., K. Racis, M. Olchowik, Media tools in university education in the perspective of Norvegian and Polish experience : [rozdz.], w: New Media in Higher Education Market, (red.) S. Smyczek, J. Matysiewicz, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015, s. 121 – 131.
 4. Pawluczuk A., Ryciuk U., Variables Shaping the Culture in Organizational Learning in Municipalities, International Journal of Contemporary Management, Vol. 14, nr 2, 2015 s. 51 – 62.
 5. Pawluczuk A., Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 15, z. 6 – cz.1, 2014.
 6. Pawluczuk A., K. Raczkowski, Knowledge Management in Public Organizations – Status and Perspective of Development, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.15, z. 6-cz.3 (2015), s. 31-43.
  I. David Wheat, Pawluczuk A., Dynamic regional economic modeling : a systems approach, Ekonomia i Zarządzanie, Vol. 6, nr 4, 2014, s. 230-241.
 7. Pawluczuk A., (i inni ) Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2013,
 8. Pawluczuk A., Koncepcja organizacji uczącej się w oświacie w: Public management: wyzwania i dylematy zarzadzania organizacjami publicznymi, (red.) W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 172 – 187
 9. Pawluczuk A., Podnoszenie przedsiębiorczości wśród studentów poprzez zespołowe prace projektowe, Problemy Zarządzania , Vol. 11, nr 3 (2013) s. 216 – 236.
 10. Pawluczuk A., Administracja publiczna jako organizacja ucząca się, w: (red.) J. Osiński, Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Wydanie II zmienione i rozszerzone., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 227-265.
 11. Pawluczuk A., Monitor kapitału intelektualnego jako narzędzie benchmarkingu w organizacji, Optimum Studia Ekonomiczne, 2011, nr 6, s. 139-148.
 12. Pawluczuk A., Innowacyjność MSP w świetle kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) [w:] Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, „Difin” Warszawa 2011. s. 250-269.                                                     
 13.  
 14.                         

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Pawluczuk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

203 KF

Telefon

85 746 98 20

E-mail

a.pawluczuk@pb.edu.pl