dr inż. Andrzej Daniluk


O mnie

  

Motto życiowe:Cel podróży nigdy nie jest miejscem, ale nowym spojrzeniem na sprawy

Henry Miller, pisarz

W mojej aktywności zawodowej staram się wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia do bardziej efektywnego działania. W życiu osobistym lubię dawać najbliższym radość oraz poczucie bezpieczeństwa. W tym wszystkim pomagają mi wspólne rodzinne podróże, połączone z odkrywaniem nowych miejsc oraz z poznawaniem nowych ludzi.

 

Droga zawodowa

 

 
2001 - nadal
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania / Wydział Inżynierii Zarządzania
2007 – 2012
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wykładowca
2004 – 2006
Studia doktoranckie - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; 2006 - obroniona praca doktorska nt. „Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw branży mleczarskiej”
1996 – 2006
”AREO” Zakład Ekspertyz Ochrony Środowisk – specjalista ds. oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko
1995 – 2001
Politechnika Białostocka, Instytut Zarządzania i Marketingu
1990-1995
studia magisterskie - Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, kierunek organizacja i zarządzanie; praca dyplomowa magisterska nt. „Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową”
Zainteresowania badawcze

 

 • sieciowe struktury współpracy,
 • klastry biznesowe,
 • ocena efektywności przedsięwzięć,
 • skuteczność i efektywność współpracy.   

  

Wybrane projekty badawcze
   

 • Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL – project finasowany w ramach Horyzont 2020, termin realizacji: 1.09.2015 – 1.03.2019; członek zespołu badawczego.
 • „Readiness of enterprises to create cross-border networking” - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Białorusi na lata 2014 – 2016 – wykonawca w projekcie;
 • „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” przedsięwzięcie realizowane na zlecenie MNiSW w ramach projektu systemowego nr UDA-POIG.01.01.03-00-001/08-00 termin realizacji projektu: 1.10.2011 – 30.06.2015 (nr umowy: DS-621/NPF/2011 z dnia 15.11.2011 r.) Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich warunkami, w ramach Priorytetu I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – członek zespołu badawczego.  

       

Udział w wybranych zespołach eksperckich i konkursowych:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ekspert z obszaru Innowacje i Transfer Technologii / Działalność Badawczo Rozwojowa (EFRR) (od 2016 r.);
 • Projekt „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu, realizowany przez Politechnikę Białostocką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; członek Rady Programowej Inkubatora od 2012 r.
 • Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych; Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego; ekspert współpracujący od 2015 r. z Mazowieckim Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Działania: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ekspert ds. oceny wniosków (od 2009 r.).
 • Konkurs „Łomżyński biznesplan” – projekt „Nowe aspiracje -zmiana postaw i kompetencji uczniów” (projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-045/08); członek komisji oceniającej projekty złożone w ramach konkursu (2010 r.).
 • T-Matic Grupa Computer Plus oraz Regionalne Centrum Szkoleniowe w Białymstoku (2006 - 2008) - trener, doradca, wykładowca – ekspert, współautor projektu; udział w następujących projektach: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działanie 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości; prowadzenie zajęć teoretyczno – praktycznych na warsztatach szkoleniowych dotyczących zagadnień z zakresu finansów, podatków i ubezpieczeń, doradztwo w zakresie opracowania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych na rozwój działalności.
 

  

Wybrane publikacje

  

 • A. Daniluk, Cross-border co-operation by Polish and Belarusian companies in the aspect of increasing the competitiveness, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD'2017, Madrid, September 15-16: Book of Proceedings.
 • A. Daniluk, Cooperation between business companies and institutions in the context of innovation implementation, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management: EPPM’2016, Białystok, September 21-23, 2016.
 • A. Daniluk, A. Tomaszuk, Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneurship creation, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016: ICEM’2016, Brno, 19-20.05.2016, Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Brno University of Technology [et al.], Brno, 2016.
 • A. Daniluk, A. Tomaszuk, Conditions for development of companies’ cooperation and entrepreneurship, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016": Conference Proceedings, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, May 12-13, 2016.
 • A. Daniluk, Conditions of cooperation between enterprises and business environment institutions using the Podlasie region as an example, "Economy and Management", Vol. 8, nr 4 (2016).
 • A. Daniluk, A. Wasiluk, The attitude of Polish and Lithuanian companies towards cooperating in business clusters, Contemporary Research on Organization Management and Administration Journal (CROMA) - publikacja on-line, part 2, Wilno 2014.
 • A. Daniluk, Uwarunkowania realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej podlaskich przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 15, Warszawa 2014.
 • A. Wasiluk, A. Daniluk, The possibilities of creating cross-border clusters, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2013.
 • A. Daniluk, A. Wasiluk Use of the EU funds for sewage management system improvement aimed at supporting health tourism development in Podlasie,- IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference, Part 1, Sankt Petersburg 2012.
 • A. Daniluk, A. Wasiluk, Wspieranie podlaskich przedsiębiorstw w tworzeniu inicjatyw klastrowych, [w:] Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian - czas wyzwań. Zmiany w teorii i praktyce Zarządzania, red. W. Kowalczewski, Wyd. PRET S.A., Warszawa 2012.
       
          

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Daniluk

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Organizacji i Zarządzania

Kontakt

Pokój

10 A KF

Telefon

85 746 98 16

E-mail

a.daniluk@pb.edu.pl