dr Jan Czerniawski


Droga zawodowa

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Organizacja

Stanowisko

Opis obowiązków

02.1979 – 12.1982

Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

adiunkt

Praca naukowo badawcza

10.1989- 01.1981

Warszawa

WPBP „Kablobeton”

Starszy ekonomista

Praca organizacyjna i socjalna na budowie

Od - 01.1983

Białystok

Politechnika Białostocka

adiunkt

starszy wykładowca docent

Praca naukowa
i dydaktyczna

09.1999 -2006

Białystok

WSFiZ

adiunkt

Praca naukowa
 i dydaktyczna

 
Zainteresowania badawcze

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – okresowe oceny pracowników, wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń.

  

Aktywność zawodowa

      

1988-1989
Politechnika Warszawska INES Studia Podyplomowe „Podstawy Ergonomii”
1992   
Metodologiczny kurs dla instruktorów przedsiębiorczości
1993 -1999
Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu ds. Studenckich

  

Organizacja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Białostockiej – 9 edycji – kierownik. Realizacja na Studiach Podyplomowych ZZL następujących przedmiotów: Systemy okresowych ocen pracowników, wartościowanie pracy,  systemy wynagrodzeń.

Udział w opracowaniu systemu okresowych ocen na Politechnice Białostockiej.

Promotorstwo kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Prowadzenie zajęć na następujących studiach podyplomowych i szkoleniach:

 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej – 9 edycji od roku ak.2008/2009 – kierownik i wykładowca
 • Szkolenie „Zarządzanie kadrami w organizacji „ – projekt Profesjonalne Kadry Przedsiębiorstw Województwa Podlaskiego nr projektu UDA-PKOL.08.01-20-265/08-01  2010 r.
 • Inne Studia Podyplomowe – Wydział Zarządzania PB od roku akademickiego 2000/2001
 • Studia podyplomowe i szkolenia organizowane przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr od 1994 roku
 • Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa – 1997-1999
 • Podyplomowe Studia  Zarządzania Zasobami Pracy WSE 1998/99
 • Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny 


Wybrane publikacje

  

 • Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmiennego otoczenia w: Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej: wybrane problemy, red. nauk. W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2009
 • Polityka personalna w warunkach kryzysu, [w:] Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej; materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji  Naukowej, Oficyna Wydawnicza PB, Białystok
 • Ewolucja funkcji personalnej w organizacjach – nowe tendencje, [w:] Zarządzanie organizacjami: diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów red. nauk. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk,   Diffin, Warszawa 2008
 • Metody i  techniki zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, pod red. W. Kowalczewskiego i J. Nazarko, „Difin”, Warszawa 2006
 • Determinanty rynku pracy w kształtowaniu polityki personalnej  przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie, red. W. Kowalczewski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003
 • Zarządzanie kadrami w małych i średnich firmach, [w:] Zarządzanie  zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach. Materiały konferencyjne pod redakcją Kazimierza  Piotrowskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawie, Warszawa 2002
 • Wybrane aspekty skutecznego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, Wydawnictwo Akademickie    DIALOG, Warszawa 2002
 • Zarządzanie kadrami w małych i średnich firmach, [w:] Zarządzanie  zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach. Materiały konferencyjne pod redakcją Kazimierza Piotrowskiego Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawie Warszawa 2002 Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
 • Restrukturyzacja przemysłu w gminach rejonu Puszczy Białowieskiej, Wydawnictwo  Ekonomia i Środowisko Białystok 2000 (współautor).

    


       
               

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Jan Czerniawski

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Docent

Katedra

Katedra Organizacji i Zarządzania

Kontakt

Pokój

8 KF

Telefon

85 746 98 17

E-mail

j.czerniawski@pb.edu.pl