dr hab. Ewa Glińska, prof. nzw.


Rozwój naukowy

 

2017 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

2004 – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

1998 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, magister socjologii, dyplom z wyróżnieniem

  

    
Wybrane publikacje

 

 • Glińska E., 2016, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Glińska E., Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka, „Zarządzanie Publiczne”, 2017, nr 2, s. 33-49
 • Glińska E., Powichrowska B., Sidorczuk-Pietraszko E., Możliwości i bariery budowania marki miejskiego obszaru funkcjonalnego – studium przypadku, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016 t.17, z. 4-cz. 3, s. 45-58
 • Kumpikaite-Valiuniene V., Glińska E., Aslan I., Mihi Ramirez A., Students’ Attitude to Job Performance: Intercultural Study, “Engineering Economics”, 2016, Vol. 27, no. 2, s. 195-204.
 • Kumpikaite-Valiūniene V., Rollnik-Sadowska E., Glińska E., Education and future work attitudes of students in Poland and Lithuania: a comparative analysis, “Society. Integration. Education” 2016, Vol. 4, s. 345-354.
 • Kononiuk A., Glińska E., Foresight in a small enterprise. A case study, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”  2015, Vol. 213, s. 971-976.
  Glińska E., Ryciuk U., Jeseviciute-Ufartiene L., Current versus Desired Attributes of the City Used in the Process of its Branding: The Perspective of City Marketers in Poland, “Transformations in Business & Economics”, 2015, Vol.14, no 2B, s. 430-449.
 • Kiryluk H., Glińska E., Creation and evaluation of the tourist image of a country – the example of Poland, “Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2015, Vol. 213, s. 671-676.
 • Glińska E., Gorbaniuk O., Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective, Place Branding and Public Diplomacy, 2015.
 • Glińska E. (red.), Kobylińska U., Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką. Perspektywa lokalnych interesariuszy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014
 • Glińska E., Kilon J., Pożądane cechy osobowości marki miasta w opinii menedżerów do spraw promocji w urzędach miejskich w Polsce, „Marketing i Rynek” 2014,  nr 8, CD ROM, s. 408-417
 • Glińska E.,  Kilon J.,  Desirable traits of the city brand personality in the opinion of managers for the promotion of the city government in Poland, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 2014 Vol. 156, s. 418-423.
 • Glińska E., Florek M., Stakeholders’ involvement in designing brand identity of towns – podlaskie region case study, “Actual Problems of Economics” 2013, Vol. 148, Issue 10, s. 274-282.
 • Glińska E., Florek  M., In Searching For Town Brand Distinguishing Features – Local Leaders' Inner Perspective, “International Journal  of Academic Research” Part B  2013, Vol. 5, No 4, s. 200-205.
 • Glińska E., Marketing w zarządzaniu miastem w opinii burmistrzów i prezydentów miast podlaskich, „Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 2, s. 149-150
 • Glińska E., Foresight jako narzędzie zarządzania miastem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. 14, z. 13-cz.3, s. 79-96       
           

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Glińska, prof. nzw.

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Katedra

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Kontakt

Pokój

111 KS

Telefon

85 746 98 48

E-mail

e.glinska@pb.edu.pl