dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota

Zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój turystyki i społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego, zarządzanie turystyką i ochroną środowiska w turystyce, współpraca klastrowa w turystyce.

Dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki: zrównoważonego rozwoju turystyki i społecznej odpowiedzialności biznesu turystycznego, zarządzania turystyką i ochroną środowiska w turystyce. Nowym obszarem badawczym jest współpraca klastrowa w turystyce.

Dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota jest autorem lub współautorem 62 publikacji naukowych (monografii, artykułów) a także wielu innych opracowań niepublikowanych na prawach maszynopisu.  Wiele artykułów opublikowanych zostało w renomowanych czasopismach naukowych.

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych:

 1. Borkowska-Niszczota, 2016, Rozwijanie nauki o ochronie środowiska, (w:) Od ekonomiki ochrony środowiska do nauki o kreowaniu wiedzy: szkoła naukowa prof. B.Poskrobko, (red.) E.Broniewicz, B.Powichrowska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 33-60.
 2. Borkowska-Niszczota M., 2015, Tourism Clusters in Eastern Poland – Analysis of Selected Aspects of the Operation, (w:) Procedia – Social and Behavioral Sciences, nr 213, s. 957-964.
 3. Borkowska-Niszczota M., 2015, Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym, (w:) Europa Regionum, T. 23, s. 271-284.
 4. Borkowska-Niszczota M., 2015, Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 2(2015), s. 145-163.
 5. Borkowska-Niszczota M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich, (w:) Ekonomia i Zarządzanie, Vol. 7, nr 1, s. 368-392.
 6. Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E., 2014, Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 299.
 7. Borkowska-Niszczota M., 2014, Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, (w:) „Ekonomia i Zarządzanie” Tom 6, nr 1 (2014), Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 311-321.
 8. Borkowska-Niszczota M., 2013, Edukacja ekologiczna w obszarach recepcji turystycznej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych zachowań turystycznych, (w:) „Handel wewnętrzny” nr 6 [listopad-grudzień], t. 2, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 182-194.
 9. Borkowska-Niszczota M., 2011, Ekologiczny wymiar równoważenia turystyki w opiniach i zachowaniach turystów odwiedzających województwo podlaskie, (w:) „Ekonomia i Zarządzanie”, Tom 3 nr 3, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 45-56.
 10. Borkowska-Niszczota M., 2011, Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie, (w:) „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca”, (red.) A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 41-54.
 11. Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., 2011, Potencjał konkurencyjności turystycznej Doliny Biebrzy, (w:) Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, (red.) E.Dziedzic, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 181-209.
 12. Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., Kiryluk H., Szymańska E., 2010, Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej, (w:) „Folia Turistica”, nr 22, s. 147-166.
 13. Borkowska-Niszczota M., 2008, Główne kierunki zmian w zarządzaniu turystyką stymulujące rozwój zrównoważony obszarów recepcji turystycznej, (w:) Zrównoważony rozwój turystyki (red. S.Wodejko), Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 153-167.
 14. Borkowska-Niszczota M., 2007, Praktyczne aspekty wdrażania rozwoju zrównoważonego w turystyce, (w:) Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego (red. K.Michałowski), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 235-246.
 15. Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M., 2006, Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce, (w:) Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 105-122.

 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Małgorzata Borkowska-Niszczota

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Gospodarki Turystycznej

Kontakt

Pokój

104 A KS

Telefon

85 746 98 51

E-mail

m.borkowska@pb.edu.pl