Poziom kształcenia: turystyka i rekreacja, st. stacjonarne, I, II, III rok

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji turystycznych w warunkach gospodarczych oraz nabycie związanych z tym umiejętności zawodowych.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta wymaganego okresu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz dostarczenie opiekunowi praktyk prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych przez zakład pracy dokumentów:

 • zatwierdzenia miejsca i zakresu praktyk (plik: tir_zatwierdzenie.docx);
 • umowy o praktyki, dziennika praktyk (plik: tir_umowa.docx - wystawia opiekun praktyk po uprzednim przesłaniu drogą elektroniczną przez Studenta pełnych danych przedsiębiorstwa);
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach (plik: tir_zaswiadczenie.docx).

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyk może być również: zatrudnienie studenta w kraju lub zagranicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyk, udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyk, udział studenta w badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię, zgodnych z kierunkiem studiów, inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyk (np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat). Decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej w wyżej wymienionych sytuacjach, na pisemny wniosek Studenta (plik: tir_wniosek.docx) podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.

Zaliczenie praktyk ma miejsce pod koniec VI semestru. Student zgłasza się z kompletem dokumentów, w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk.

Miejsce realizacji praktyk

 • Centrum Informacji Turystycznej, działające przy OiFP, ul. Odeska, 15-406 Białystok lub inny punkt IT (2 tygodnie);

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Centrum Informacji Turystycznej (CIT) przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku zobowiązane są do:

1. Zgłoszenia się do CIT celem wstępnego ustalenia możliwości odbycia i terminu realizacji praktyk studenckich.

2. Ustalenia harmonogramu praktyk, obejmującego dzienny i godzinowy terminarz praktyk (praca w CIT nie może odbywać się w trakcie zajęć dydaktycznych). Do zaliczenia praktyk wymagane jest przepracowanie 80 godzin roboczych.

3. Przesłania wstępnej wersji elektronicznej terminarza praktyk do akceptacji przez Osobę* nadzorującą praktyki z ramienia CIT.

4. Dostarczenia harmonogramu praktyk, zaakceptowanego i parafowanego przez Osobę nadzorującą przebieg praktyk z ramienia CIT, do opiekuna praktyk studenckich. Harmonogram ów będzie stanowił załącznik do umowy o praktykę.

Osobą odpowiedzialną w CIT jest p. Damian Paszko, e-mail: damian.paszko@podlaskieit.pl.

Osoby spoza Białegostoku, zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w wakacje, w punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanym w pobliżu miejsca swojego zamieszkania i certyfikowanym przez PROT (szczegółowy wykaz znajduje się tu: http://www.podlaskieit.pl/index.php?page=punkty-informacji-turystycznej) mogą taką chęć zgłosić w biurze PROT (Białystok, ul. Malmeda 6). Biuro PROT pomoże Państwu w nawiązaniu kontaktu i ustaleniu szczegółów praktyk.

 • dowolnie wybrany hotel lub biuro podróży (2 tygodnie).

Pliki do pobrania

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Stepaniuk

I STOPIEŃ

Kierunek

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

logistyka

I

dr Marta Jarocka

dr Marta Jarocka

II

dr Andrzej Magruk

dr Marta Jarocka

III

dr Andrzej Magruk

dr Urszula Ryciuk

IV

dr Urszula Ryciuk

dr Urszula Ryciuk

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarczych oraz nabycie umiejętności zawodowych związanych z kształceniem na kierunku logistyka

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku logistyka

 1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów na kierunku LOGISTYKA. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Student może realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje także możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien przygotować się do ich odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyk, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku LOGISTYKA oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pisania pracy dyplomowej.
 4. Przed odbyciem praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
  • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk
  • umowa 
  • dokument z informacjami podstawowymi
  • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać Opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

5.  Po odbyciu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
 • dziennik praktyk (uzupełniany codziennie)
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach

Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim należy dostarczyć Opiekunowi praktyk najpóźniej do końca października.

6. Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy przygotować:
 • podanie do dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktykę, do którego należy załączyć ksero umowy o pracę;
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (należy wykazać co będzie wykonywane w ramach pełnienia obowiązków zawodowych, jeżeli nie jest to wyszczególnione w umowie);
 • dokument z informacjami podstawowymi
 • dziennik praktyk;
 • zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową.

Miejsce realizacji praktyk

Przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka); praca na stanowiskach operacyjnych i strategicznych w sferze logistyki przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

Pliki do pobrania

  

II STOPIEŃ 

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru logistyki z praktyką poprzez poznanie wybranych aspektów zarządzania i inżynierii usług w organizacji działającej w warunkach rynkowych. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.  

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Logistyka 2 realizowane są minimum 3 miesiące (360h). Realizację praktyk można rozpocząć po zakończeniu zajęć dydaktycznych 2 semestru studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Istnieje możliwość realizowania praktyk w maksymalnie dwóch organizacjach. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dodatnich lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.  

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powiewnie być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Logistyka oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.

Przed odbyciem praktyki należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • indywidualny program praktyk,
 • umowę,
 • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Szczegółowy indywidualny program praktyk powinien obejmować zagadnienia pozwalające na osiągniecie założonych efektów kształcenia. Programu praktyk powinien umożliwić m.in.:

 • zapoznanie się z przepisami i wymaganiami BHP ogólnymi i specjalistycznymi obowiązującymi w danej organizacji/przedsiębiorstwie;
 • poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania organizacji/przedsiębiorstwa;
 • poznanie mikro i makro-otoczenia danej organizacji;
 • włączenie się w proces funkcjonowania przedsiębiorstwa/organizacji;
 • zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w praktyce (np. umiejętności analizy i oceny zaimplementowanych rozwiązań, sugerowania usprawnień, syntezy informacji z różnych źródeł, formułowania wniosków itp.);
 • wykazanie się odpowiedzialnością, samodzielnością, umiejętnością zorganizowania pracy;
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych, nawiązanie kontaktów zawodowych.

   

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów:

 • dziennika praktyk,
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach,
 • raportu końcowego.

Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim należy dostarczyć opiekunowi praktyk najpóźniej do końca października.

Pliki

    
Cel praktyk 
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach branży produkcyjnej, usługowej i administracyjnej sektora publicznego i prywatnego;
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia;
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

Zasady zaliczenia

 • Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów.
 • Przed odbyciem praktyk studenckich Student musi otrzymać zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (zatwierdzenia dokonuje Opiekun praktyk).
 • Podstawą do odbycia praktyk przez Studenta jest zawarcie umowy pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką oraz ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz przedłożenie przez Studenta stosownej dokumentacji.
 • Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: umowa pomiędzy organizacją przyjmującą na praktykę a Politechniką Białostocką, dziennik praktyk oraz zaświadczenie z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną, na terenie której realizowane były praktyki studenckie.
 • Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyk.
 • Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, po którym praktyki powinny zostać zrealizowane.
 • Na wniosek Studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.  

Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:

 • zatrudnienie Studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki;
 • udział Studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki;
 • udział Studenta w badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię, zgodnych z kierunkiem studiów;
 • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki m.in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych – np. wolontariat. 

Student planujący udział w praktyce zagranicznej zobowiązany jest do dostarczenia do Opiekuna praktyk następujących dokumentów:    

 • dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki lub wykonywania pracy w danej organizacji działającej za granicą;
 • kserokopię dokumentu zaświadczającego o ubezpieczeniu Studenta na czas odbywania praktyki.

Zaliczenie pracy jako praktyki następuje na pisemny wniosek Studenta. Do wniosku winny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę Studenta, w szczególności zaświadczenie potwierdzające realizowanie pracy zawodowej oraz dziennik praktyk wskazujący na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej.

Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyki, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 • Zatwierdzić miejsce i plan praktyk studenckich;
 • Doprowadzić do podpisania przez strony umowy pomiedzy organizacją przyjmującą na praktyki a Politechniką Białostocką;
 • Okazać ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.

Dokumenty, które należy dostarczyć po praktykach:

 • Zatwierdzenie Miejsca I Planu Praktyk Studenckich;
 • Umowa Pomiędzy Organizacją Przyjmującą Na Praktyki A Politechniką Białostocką;
 • Dziennik Praktyk;
 • Zaświadczenie O Zrealizowanych Praktykach Lub Realizowanej Pracy Zawodowej.

Miejsce realizacji praktyk:

Pożądanymi z punktu widzenia kierunku studiów są następujące instytucje:

 • przedsiębiorstwa (zarówno handlowe, produkcyjne jak i usługowe, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników),
 • urzędy, np. centralne, miejskie, wojewódzkie, gminne, marszałkowskie,
 • media, np. redakcje gazet, telewizja, rozgłośnie radiowe, agencje prasowe,
 • organizacje pozarządowe (np. związane z wykorzystaniem funduszy europejskich), 

Pliki do pobrania

 
Cel

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarczych oraz nabycie umiejętności zawodowych związanych z uczestnictwem w realizacji procesów produkcyjnych.

Czas trwania praktyk

4 tygodnie (20 dni roboczych do zrealizowania w ciągu trzech i pół roku studiów)

Dokumenty

Dokumenty, które należy przygotować przed odbyciem praktyk:

 • Umowa o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów Politechniki Białostockiej – 2 egzemplarze
 • Załącznik nr 1: Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich – 2 egzemplarze

Dokumenty, na podstawie których następuje zaliczenie praktyk:

 • Dziennik praktyk
 • Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach

Student w czasie odbywania praktyk w okresie lipiec-wrzesień jest ubezpieczany od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym ma obowiązek wpisać się na listę do ubezpieczenia w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk.

Zaliczenie praktyk można także uzyskać w oparciu o zatwierdzony przez prodziekana ds. kształcenia Wniosek o zaliczenie pracy lub innej działalności jako praktyki zawodowej.

Miejsce realizacji praktyk

Praktyki mogą zostać zrealizowane w dowolnym zakładzie produkcyjnym.

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk technicznych i społecznych z praktyką poprzez poznanie wybranych aspektów zarządzania i inżynierii usług w organizacji działającej w warunkach rynkowych. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

 Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług realizowane są minimum 3 miesiące (360h). Realizację praktyk można rozpocząć po zakończeniu zajęć dydaktycznych 4 semestru studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Istnieje możliwość realizowania praktyk w maksymalnie dwóch organizacjach. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powiewnie być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

Przed odbyciem praktyki należy opiekunowi praktyk dostarczyć:
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • indywidualny program praktyk,
 • umowę,
 • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Szczegółowy indywidualny program praktyk powinien obejmować zagadnienia pozwalające na osiągniecie założonych efektów kształcenia. Programu praktyk powinien umożliwić m.in.:
 • zapoznanie się z przepisami i wymaganiami BHP ogólnymi i specjalistycznymi obowiązującymi w danej organizacji/przedsiębiorstwie;
 • poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania organizacji/przedsiębiorstwa;
 • poznanie mikro i makro-otoczenia danej organizacji;
 • włączenie się w proces funkcjonowania przedsiębiorstwa/organizacji;
 • zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w praktyce (np. umiejętności analizy i oceny zaimplementowanych rozwiązań, sugerowania usprawnień, syntezy informacji z różnych źródeł, formułowania wniosków itp.);
 • wykazanie się odpowiedzialnością, samodzielnością, umiejętnością zorganizowania pracy;
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych, nawiązanie kontaktów zawodowych.

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów:
 • dziennika praktyk,
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach,
 • raportu końcowego.

Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim należy dostarczyć opiekunowi praktyk najpóźniej do końca października.

Pliki do pobrania