Stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2017/2018 POWINNI ZŁOŻYĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DO 05.03.2018                

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PB: REGULAMIN
Sposobem udokumentowania sytuacji materialnej studenta załącznik nr 8 do „Regulaminu przyznawania pomocy..."

Formy pomocy

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne, (zmiany)
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga.

  

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1043,90 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta).

  

KONTO OSOBISTE STUDENTA:  

Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć osobisty rachunek bankowy, na który będzie wypłacane stypendium        
 

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.

    

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Niezbędne informacje dotyczące stypendiów Ministra można znaleźć pod adresem:

http://pb.edu.pl/studenci/pliki-do-pobrania/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow

Termin składania wniosków o stypendium Ministra w Dziekanacie Wydziału Zarządzania 25.09.2017r.               


 

Pliki do pobrania