"e-MANAGER" - program staży menedżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
    

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. 
Budżet projektu: 1 293 939,36 

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

   

O PROJEKCIE

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Grupa docelowa projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 105 studentów WIZPB studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W projekcie nie będą mogły brać udziału osoby równocześnie korzystające z Programu Erasmus Plus + .

Okres stażu. Zasady realizacji

Staż będzie można odbywać w okresie kwiecień – wrzesień 2018 i 2019. Szczegółowy termin jego realizacji jest ustalany indywidualnie przez stażystę z pracodawcą. Powinien być dostosowany zarówno do potrzeb pracodawcy jak i możliwości czasowych studenta. Realizacja stażu odbywać się będzie według następujących zasad:

Zasady realizacji staży

 • każdy z uczestników stażu będzie musiał prowadzić dzienniczek stażowy
 • wymiar stażu wynosi 360 godzin w ciągu 16 tygodni realizowanych w wymiarze co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu
 • po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat
 • stażystom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania ( odległość powyżej 50 km) refundowane będą koszty zakwaterowania oraz koszty przejazdu w dwie strony do miejsca odbywania stażu
 • na czas trwania stażu stażysta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • dodatkowo stażysta będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów przeprowadzenia badań lekarskich

   

Instytucja współpracująca

  

REKRUTACJA

Ogólne zasady rekrutacji:

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli złożyć wniosek (formularz w plikach do pobrania) o przystąpienie do projektu w dziekanacie WIZ. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji są:

 1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WIZPB

Średnia ocen

Liczba punktów

4,60 – 5,00

5 pkt

4,30 – 4,59

4 pkt

4,00 – 4,29

3 pkt

3,51 – 3,99

2 pkt

3,00 – 3,50

1 pkt

 1. Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem B2 – 1 pkt, C – 2 pkt

3. Inne kryteria zawarte we wniosku aplikacyjnym:

 • czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt,
 • zaangażowanie w działalność kół naukowych – 1pkt,
 • działalność w samorządzie – 1 pkt,
 • wolontariat – 1 pkt.
 •  

Wraz z wnioskiem student dostarcza kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie powyższych kryteriów.

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się do projektu podpiszą umowę stażową. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze firmy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie WIZ u mgr Marty Kościuk w godzinach pracy dziekanatu (kontakt tel. 85 746-98-13, e-mail: staze-zarzadzanie@pb.edu.pl)

  

Planowane terminy rekrutacji

 • I rekrutacja 13.03.2018 r. – 27.03.2018 r. – dla obecnych studentów IV sem. II stopnia i VI sem. I stopnia
 • II rekrutacja luty – marzec 2019 – dla obecnych studentów II sem. II stopnia i IV sem. I stopnia

     

DOKUMENTY

Staże 2018