Prace badawcze


Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania lokują się w dwóch głównych obszarach: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu oraz obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria produkcji.

Świadczą o tym zarówno publikacje pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania, jak i realizowane badania naukowe finansowane ze środków zewnętrznych. Działalność naukowo-badawcza i w konsekwencji również publikacyjna koncentruje się na następujących głównych obszarach badań z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji:

  • foresight;
  • logistyka;
  • systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną:
  • zarządzanie jakością;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kierunki badań realizowane przez pracowników Wydziału odzwierciedlają priorytety działań zawartych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku” oraz „Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

Granty

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków UE    

Tytuł projektu badawczego

Źródło finansowania

Wartość projektu

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2017
Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja

Wartość projektu

1 759 767,50 euro
2017-2020
327 877,50 euro
Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 Wartość projektu
1 974 968,80 zł
2017-2019
Udział PB
59 969,07 zł
Program stażowy dla kierunku logistyka wydziału zarządzania politechniki białostockiej Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015

Wartość projektu

1 733 684, 40 zł
2017-2018

Udział PB

93 750 zł
beFORE – Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in universities and companies

Program: Erasmus+

Działanie: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Poddziałanie: Knowledge Alliances for higher education

Wartość projektu

748211 euro
2017-2019

Udział PB

50049 euro

Data rozpoczęcia: 2015

Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL

Horyzont 2020 Call H2020-NMP-CSA-2015

Wartość projektu

999 856,6 euro

2015-2019

Udział PB Third Party

28 533,00 euro

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków MNiSW oraz NCN

 

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2018
Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce

mgr Aleksandra Gulc

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
2018-2021

Data rozpoczęcia: 2017

  

Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowe

mgr Justyna Kozłowska

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach 

2017-2019

  
Metody analizy i oceny biznesu przedsiębiorstw

dr Katarzyna Dębkowska

Katedra Informatyki Gospodarczej
2017-2018
Przywództwo a orientacja na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym

dr Urszula Widelska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
2017-2018
Efektywność publicznych służb zatrudniania w Polsce - stan rzeczywisty a pożądany

dr Ewa Rollnik-Sadowska

Zakład Ekonomii Menedżerskiej
2017-2018
Umiędzynarodowienie i ewaluacja memetycznej metodyki zarządzania treścią w sieciach społecznościowych na potrzeby budowania wizerunku destynacji

dr Krzysztof Stepaniuk

Katedra Gospodarki Turystycznej
2017-2018
Modelowanie zarządzania niepewnością w złożonych systemach za pomocą metodyki foresight

dr Andrzej Magruk

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
2017-2018

Data rozpoczęcia: 2016

  

Model zarządzania technologiami
w przedsiębiorstwie klastrowym

mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Katedra Organizacji i Zarządzania

2016-2018

  

Data rozpoczęcia: 2015

Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach 

2015-2018

 

Prace własne

Wykaz prac obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania służących rozwojowi młodych naukowców             

 

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

Data rozpoczęcia: 2017

Elastyczność w działalności przedsiębiorstw budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw deweloperskich

dr Justyna Grześ-Bukłaho

Katedra Organizacji i Zarządzania

2017-2019

Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych -metody i narzędzia

mgr Patryk Zwierzyński

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2017-2019

Data rozpoczęcia: 2016

Nowy Jedwabny Szlak w kontekście globalnych łańcuchów dostaw

dr Katarzyna Kuźmicz

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2016-2018

 Modelowanie wpływu doboru technologii produkcji na wydajność energetyczną  

dr Olga Orynycz

Katedra Zarządzania Produkcją
 2016-2018
Percepcja miejskich systemów transportowych w opinii mieszkańców

mgr Ewelina Tomaszewska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

 2016-2018
Determinanty i kryteria wyboru kontrahentów w łańcuchach dostaw w sektorze przedsiębiorstw turystycznych

dr Danuta Szpilko
Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2016-2018

Identyfikacja metod i narzędzi projektowania procesów produkcyjnych – zastosowanie w budowie i analizie cyfrowych modeli symulacyjnych

mgr Mateusz Kikolski

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2016-2017


Prace zlecone

Wykaz prac zleconych realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Tytuł projektu badawczego

Kierownik projektu, Katedra

Okres realizacji

       

Data rozpoczęcia: 2017

Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w woj. podlaskim dr Katarzyna Dębkowska 2017-2018

Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim

dr Urszula Widelska

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

2017-2018

Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego

Dr Ewa Rollnik-Sadowska

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

2017-2018

Wykonanie usługi stroboskopowania stroboskopem Flash FL-1500 DMX dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. 2017
Data rozpoczęcia: 2016    

Przeprowadzenie badań w zakresie analizy innowacji procesowej i organizacyjnej w drukarki BIELDRUK mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Wiewiórczej 66

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2016

Przeprowadzenie szkolenia z obszaru 5S

dr inż. Anna Małgorzata Olszewska

Katedra Informatyki Gospodarczej
 i Logistyki

2016

Wykonanie audytu innowacyjności przedsiębiorstwa związanego z procedurą certyfikacji „Innowacyjna Firma”

dr Monika Walicka

Katedra Finansów
i Przedsiębiorczości

2016

Wykonanie opinii o innowacyjności technologii Sitecore 7.2, która polega na wykorzystaniu metod personalizacji w systemie zarządzania treściami w serwisie 

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

Katedra Finansów
i Rachunkowości

2016

Data rozpoczęcia: 2015

Wykonanie badania rynku materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni asfaltowych, w szczególności dostępności destruktu i granulatu asfaltowego

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2015

Wykonanie opracowania koncepcji organizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Międzynarodowy Chiński
i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2015

 

MINIATURA

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Kierownikiem grantu w ramach konkursu MINIATURA może być osoba, które uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych oraz nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu MINIATURA mogą być między innymi finansowane: badania wstępne, badania pilotażowe, staże naukowe, konsultacje naukowe, a także udziały w konferencjach. Czas realizacji grantu może wynieść maksymalnie 12 miesięcy, wysokość finansowania od 5 000 zł do 50 000 zł.

W konkursie nie zostały przewidziane środki na wynagrodzenia i stypendia naukowe z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie będzie również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania zostaną przyznane w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miniatura