W chwili obecnej Wydział Inżynierii Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk ekonomicznych) oraz inżynieria produkcji (dziedzina nauk technicznych).

Rada Naukowa

Rada Wydziału Zarządzania dnia 14 września 2016 roku powołała komisję doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.
 • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.
 • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.
 • dr hab. Romualdas Ginevicius, prof. nzw.
 • prof. dr hab. Henryk Sasinowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Korzeb, prof. nzw.
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas
 • dr hab. Marcin Łupiński
 • dr hab. Dariusz Siemieniako
 • dr hab. Ewa Glińska
 • mgr Joanna Grabarska - Sekretarz

  

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania dnia 29 listopada 2017 roku powołała komisję doktorską w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
 • prof. dr inż. Andrzej Pawlak
 • prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka
 • dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw.
 • dr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw.
 • mgr Joanna Grabarska - Sekretarz

                                                                                                                                                                

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich przez radę Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

                          

Wykaz przewodów doktorskich

 
   Lista przewodów otwartych
   
Lp. Imię i nazwisko Temat Data
1 Anna Żmijewska Franczyza produkcyjna jako model biznesowy w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12.07.2017
2
Aleksandra Maria Gulc Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce 01.03.2017
3 Marcin Arkadiusz Dębowski Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek wewnątrzgałkowych 21.02.2018

Seminaria