ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG

Studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne

Umiejętność

Absolwent  jest doskonale zorientowany w najnowszych tendencjach organizacyjno-technologicznych w sektorze usług. Zna modele i strategie biznesowe stosowane w usługach przez wiodące światowe przedsiębiorstwa. Posiada wiedzę z zakresu planowana biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Potrafi konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej. Potrafi zarządzać projektami różnego typu, może prowadzić obsługę dużych kontraktów oraz obsługę klientów w obszarze usług przemysłowych. Potrafi łączyć umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami ze zrozumieniem zagadnień technicznych i technologicznych. Potrafi wykorzystywać techniki menedżerskie typowe dla usług, w tym standaryzację operacji usługowych. Potrafi skutecznie kierować operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, a także prowadzić marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych. Kształcenie na kierunku prowadzone jest w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej koncepcji zarządzania projektem.

Praca

Zarządzanie projektami różnego typu, obsługa dużych kontraktów oraz obsługa klientów w obszarze usług przemysłowych, konfiguracja i wdrażanie rozwiązań informatycznych z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej, kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych, własna działalność gospodarcza.

Rekrutacja na studia - zarejestruj się

     

Punktowane przedmioty

Zarządzanie i inżynieria usług, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  • matematyka1;
  • fizyka2 lub informatyka2 ; brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.
  •  

1 matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem
2  dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później  

SEMESTR I
Zarządzanie projektem w organizacji pracy
Usługi we współczesnej gospodarce
Matematyka z elementami fizyki
Podstawy techniki i technologii

SEMESTR II
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Podstawy inżynierii usług
Podstawy informatyczne systemów usługowych
Organizacja i praca w zespole

SEMESTR III
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Narzędzia analityczne w zarządzaniu i inżynierii usług
Infrastruktura techniczna systemów usługowych
Człowiek, kultura, biznes

SEMESTR IV
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym
Przedsiębiorczość
Foresight technologiczny usług
Podstawy zapisu konstrukcji i projektowania inżynierskiego

SEMESTR V
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski
Projektowanie modeli biznesowych działalności usługowej
Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii usług
Projektowanie usług informatycznych
Praktyka biznesu

SEMESTR VI
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Usługi wirtualne i hybrydowe
Logistyka i marketing usług
Controlling
Bezpieczeństwo państwa