ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – broker technologii

Umiejętności

Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarne kompetencje w zakresie ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów transferu wybranych technologii. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą obecnego stanu rozwoju nowoczesnych technologii. Dysponuje wiedzą umożliwiającą inkubację nowego produktu/usługi w wybranym przedsiębiorstwie. Posiada umiejętności w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych z jednostkami naukowymi w celu transferu wybranych technologii. Zna elementy prawa własności intelektualnej.

Praca

Organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów, monitorowanie, analizy i przygotowania do wdrożenia nowoczesnych technologii, monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, prowadzenie własnej działalności produkcyjnej.

  1. Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub kierunkach pokrewnych.
  2. Pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
  3.   


 
Organizacja systemów produkcyjnych
Prognozowanie i symulacje
Zarządzanie strategiczne
Rachunek produktywności
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem
Zintegrowane systemy zarządzania
Nanotechnologie
Nowoczesne systemy diagnostyczne i kontrolno-pomiarowe
Technologia tworzyw sztucznych
Nowoczesne metody wspomagania procesów produkcyjnych
Biotechnologie
Strategie patentowania i prawo własności
Zasady działalności brokerskiej (w tym modele komercjalizacji)
Język obcy do wyboru
Podstawy funkcjonowania brokerów technologicznych
Efektywność energetyczna lub Technologie wytwarzania energii
Metody modelowania w inżynierii produkcji
Wybrane aspekty z praktyki brokerskiej
Zarządzanie projektem innowacyjnym
Zarządzanie transferem technologii
Negocjacje i komunikacja w transferze technologii
Przedsiębiorczość akademicka
Foresight technologiczny
Systemy informatyczne w procesach produkcyjnych (Simens)
Planowanie badań naukowych lub Analiza sieci społecznych (do wyboru)
Zarządzanie finansami