ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Umiejętności

Absolwent posiada przygotowanie inżynierskie związane z szeroko rozumianą produkcją przemysłową oraz wiedzę i umiejętności menedżerskie. Ma rozwinięte kompetencje w zakresie całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku globalnym poprzez promocję w mediach elektronicznych.

Praca

Organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów, monitorowanie, analizy i przygotowania do wdrożenia nowoczesnych technologii, monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, prowadzenie własnej działalności produkcyjnej.

Rekrutacja na studia -zarejestruj się

 
                   

Punktowane przedmioty

Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  • matematyka1;
  • fizyka2 lub informatyka2 ; brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.
  •  

1 matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem
2  dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później  
 

SEMESTR I
Mikroekonomia
Podstawy zarządzania
Matematyka
Informatyka
Finanse
Techniki multimedialne
Nauka o materiałach
Wprowadzenie do techniki
Grafika inżynierska
Podstawy programowania

SEMESTR II
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Prawo gospodarcze
Marketing
Podstawy technologii
Etyka biznesu lub Społeczna odpowiedzialność biznesu
Fizyka
Podstawy metrologii
Makroekonomia
Zarządzanie środowiskiem lub Analizy ekonomiczne w zarzadzaniu środowiskiem
Historia gospodarcza lub Cywilizacje europejskie
Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

SEMESTR III
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Statystyka
Procesy produkcyjne w przemyśle
Mechanika techniczna
Biuro elektroniczne lub Informacja i komunikacja w zarządzaniu
Technologie ochrony środowiska
Podstawy CAD
Elektrotechnika i elektronika

SEMESTR IV
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Procesy produkcyjne w przemyśle
Technologie bioenergetyczne lub Technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Zarządzanie projektem unijnym lub Konkurencyjność międzynarodowa
Systemy pomiarowe
Zarządzanie bezpieczeństwem
Procesy i techniki produkcyjne
Wprowadzenie do biotechnologii
Wprowadzenie do nanotechnologii
Transport lub Ekonomika transportu

SEMESTR V
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Badania operacyjne
Zarządzanie środowiskowe
Procesy produkcyjne w przemyśle
Podstawy diagnostyki technicznej lub Dynamika maszyn i drgania mechaniczne
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy ekonometrii lub Zarządzanie procesami
Systemy operacyjne lub Inżynieria oprogramowania
Procesy produkcyjne w przemyśle P3
Metody oceny projektów inwestycyjnych lub Ocena efektywności przedsięwzięć
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

SEMESTR VI
Procesy produkcyjne w przemyśle
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Informatyczne systemy zarządzania lub Procesy informacyjne w zarządzaniu
Logistyka w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo państwa

SEMESTR VII
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Ochrona własności intelektualnej
Rachunek kosztów dla inżynierów