Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zapraszamy Państwa już na XIII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są organizowane w ramach działalności Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obsługą administracyjną studiów podyplomowych zajmować się będą pracownicy Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

Celem studiów jest  dostarczenie  i  poszerzenie  wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ZZL w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie uczestników studiów do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie uczestników z konkretnymi metodami i narzędziami możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

Studia skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach 
 • osób aspirujących do objęcia funkcji kierowniczych w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej
 • przedsiębiorców  prowadzących  własną  działalność gospodarczą 
 • pracowników działów kadr
 • doradców personalnych
 • osób  zainteresowanych  problematyką  zarządzania zasobami ludzkimi 
 •             
  
Korzyści dla absolwentów studiów: 
 • nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym między innymi nowoczesnych metod doboru kadry
 • podniesienie kwalifikacji z zakresu budowy systemów motywacyjnych
 • nabycie umiejętności wdrażania systemów okresowych ocen pracowników
 • lepsze zrozumienie społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji
 • opanowanie prawnych uwarunkowań polityki personalnej 
 • nabycie umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych problemów kadrowych
 • nabycie umiejętności potrzebnych do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji
 • podniesienie wartości absolwenta na rynku pracy
 • poszerzenie kontaktów zawodowych i biznesowych
 •           
 

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej.

 

                               

Kierownik studiów

Justyna Grześ-Bukłaho dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik projektu badawczego nr DEC-2011/01/N/HS4/05614 realizowanego w latach 2011-2015, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nt. „Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich”. Wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w latach 2011-2013, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora usług budowlanych”. Uczestnik staży w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego realizowanych w ramach  Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  w latach 2010, 2013. Wykonawca badań w ramach zamówień publicznych oraz prac na rzecz podmiotów gospodarczych. Autorka publikacji dotyczących budowania relacji z podmiotami otoczenia, kształtowania reputacji, budowania przewagi konkurencyjnej. Autorka książki pt.: „Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich – podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych” (2015 r.).       

Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych jest baza wykładowców, tworzona przez praktyków i ekspertów oraz pracowników naukowych.  Kadrę stanowią wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków  akademickich,  doświadczeni  praktycy,  konsultanci praktyki gospodarczej, między innymi: kierownicy działów kadr, finansów, specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

Joanna M. Moczydłowska
Profesor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i  „Zachowania organizacyjne”.

Jerzy Paszkowski – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar zainteresowań: organizacja i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianą. Kierownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania PB. Pełni szereg funkcji w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, począwszy od działalności zarządczej, szkoleniowej i konsultingu poprzez członkostwo i kierowanie radami nadzorczymi. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu opracowań wdrożeniowych w przedsiębiorstwach.           

Joanna Anna Jończyk dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Specjalista w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą i zarządzania publicznego. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych dotyczących problematyki zarządzania w ochronie zdrowia m.in. w Londynie: The Polish University Abroad, The University College Hospital, The Lister Hospital, The Polish Medical Association) czy Paryżu: Wydział Medycyny, Zdrowia i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Universite Paris 13 Sorbonne Site). Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/B/HS4/04544 na lata 2012-2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt.: „Kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach”. W latach 2007-2013 ekspert w RPO Województwa podlaskiego w dziedzinie: Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie ekspert w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz ekspert w RPOWP na lata 2014-2020 w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia. Jest konsultantem i trenerem w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania ludźmi. Członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Autorka książki pt.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej” (wyd. Difin, Warszawa, 2008). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

 

Wiaczesław Kuźma Ekspert Prawa Pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami współpracując z różnymi podmiotami działającymi na trenie województwa podlaskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce takich zagadnień jak: czas pracy, czas pracy kierowców, wynagrodzenia, urlopy, szkolenia typowo kadrowe – dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych itp. Ponadto od 8 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.

Joanna Szydło – doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Pełni funkcje: Koordynatora ds. Programu Erasmus+ , Pełnomocnika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Politechnice Białostockiej oraz Zastępcy redaktor naczelnej czasopisma Akademia Zarządzania. Obszar zainteresowań badawczych odnosi się do kulturowych aspektów zarządzania. Koncentruje się  również na kwestiach komunikacyjnych oraz etycznych zarządzania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących kultury organizacyjnej, wartości, postaw, zarządzania w zespole wielokulturowym. Była także koordynatorem ds. studenckich w  międzynarodowym projekcie Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia (LogMan2) oraz specjalistką w projekcie Acceleration of Business Support Ecosystem (ACCESS) w ramach programu Interreg Lietva-Polska. Ponadto brała udział w międzynarodowych projektach dotyczących pracy w zespołach wielokulturowych, doskonalenia kompetencji menedżerów średniego szczebla oraz kompetencji przyszłości. Pełni również funkcję zastępcy kierownika podyplomowych Studiów menedżerskich dla inżynierów. Dodatkowo prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Lean Management oraz Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – inspektor ochrony danych.

mgr Agnieszka Rynkowska


                                                 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia dostarcza komplet dokumentów, w skład którego wchodzi:

1)  podanie o przyjęcie na studia (DOCX, 27 KB)

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uczelni lub notariusza.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów (pokój 9KF lub 104KF) lub przesłać pocztą na adres:
Studia Podyplomowe Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi
dr Justyna Grześ-Bukłaho
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

 Limit miejsc wynosi 40 osób. W przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.                       

           

Program studiów

 • Wprowadzenie do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 
 • Psychologia w ZZL
 • Prawo pracy
 • RODO w obszarze funkcjonowania działu kadr
 • Dobór pracowników
 • Budowanie systemów motywacyjnych 
 • Systemy i narzędzia okresowych ocen pracowników 
 • Wartościowanie pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Diagnozowanie kompetencji zawodowych
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Polityka doskonalenia zawodowego i zarządzania szkoleniami. Coaching i Mentoring
 • Narzędzia informatyczne w ZZL
 • Audyt personalny. Pomiar efektywności ZZL
 • Negocjacje i mediacje. Zarządzanie konfliktem
 • Employer Branding