ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Cel studiów   

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydział Inżynierii Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

  • inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • starszych inspektorów do spraw bhp,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp.

 

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy w służbie bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Nie zostaną pominięte także aspekty społeczne i etyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów. Łącznie student może uzyskać 30 punktów ECTS w trakcie 2 semestrów studiów podyplomowych.
 
1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
a) bardzo dobry - 5,0,
b) dobry plus -     4,5
c) dobry - 4,0
d) dostateczny plus - 3,5
e) dostateczny - 3,0
f) niedostateczny- 2,0
 
Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczona według wzoru podanego w paragrafie 5 ust. 11 i 12 Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego w PB.

Świadectwa i certyfikaty

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone certyfikatem.

    

Obsada kadrowa zajęć na
XXIX Edycji Studiów Podyplomowych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
    

  

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. (Politechnika Białostocka)  

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Autorka i współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: "Nowe koncepcje zarządzania ludźmi", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Zachowania organizacyjne" oraz ponad innych 150 publikacji naukowych.


 dr hab. Agata Lulewicz-Sas (Politechnika Białostocka)  

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe obejmują trzy obszary: (1) koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; (2) zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001; (3) wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania ewaluacyjne. Autorka monografii wydanej w 2016 roku na temat Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw.

dr Mirosława Czerniawska (Politechnika Białostocka)  

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mgr psychologii, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowana naukowe: psychologia, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw; Autorka czterech monografii oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach; Aktualnie prowadzone zajęcia: psychologia, psychologia w zarządzaniu, psychologia w turystyce.


mgr Jacek Jankowski (Państwowa Inspekcja Pracy)  

Inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 23 lat. Praktyk w zakresie prawa pracy i jego stosowania w codziennej działalności pracodawców i pracowników. Specjalizacja w zakresie przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Autor cyklu 3 artykułów dotyczących przepisów Karty Nauczyciela.

mgr Janusz Konrad (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

Waldemar Kulesza

Kierownik Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku; decyzją Ministra Zdrowia specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego. W pracy zawodowej specjalizujący się w następującej problematyce: profilaktyka chorób zawodowych; fizyczne, chemiczne, biologiczne i wynikające ze sposobu wykonywania pracy zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy; bezpieczeństwo chemiczne w zakresie przestrzegania warunków, zakazów i ograniczeń w produkcji, imporcie, obrocie i stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych; zagrożenia zdrowia ludzi, wynikające z działania produktów biobójczych, środków powierzchniowo czynnych, detergentów; zwalczanie niedozwolonego obrotu i produkcji substancji psychoaktywnych - dopalaczy.

mgr Mirosław Maciejski (F.P.H.U. "DORADO" Specjalistyczne Centrum Szkolenia Ochrony Przeciwpożarowej, BHP i Ochrony Środowiska)
 
Magister prawa (Uniwersytet Warszawski w Białymstoku). Absolwent studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku); Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Radomiu (Wyższa Inżynierska Szkoła w Radomiu); Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych (Uniwersytet w Białymstoku). Kapitan pożarnictwa (Szkoła Pożarnicza PSP w Poznaniu). Główny Specjalista ds. BHP (Specjalistyczne Centrum Doradztwa Personalnego, Szkolenia BHP, P.POŻ. i Ochrony Środowiska "DORADO"). Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa).Przez 14 lat pracownik Państwowej Straży Pożarnej (Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej). Audytor Wiodący Polskie Centrum Certyfikacji systemów ISO 9001,18001,14001. Instruktor Obrony Cywilnej.

mgr inż. Krzysztof Rogoziński (Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe "Ergos-bhp" Krzysztof Rogoziński)

Główny Specjalista ds. BHP. Inspektor ochrony przeciwpożarowej SGSP w Warszawie. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, magister inżynier w specjalności Inżynierii Bezpieczeństwa i Komputerowe Wspomaganie Projektowania oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania BHP. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Kadr i Płac w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Absolwent studium nauczycieli przedmiotów zawodowych. Auditor wiodący Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 - SGS Polska Sp. z o.o. Praktyk. W służbie BHP od 17 lat, od 10 lat własna działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz sprawowania nadzoru bhp, ppoż. Współpracownik - inspektor firmy SEKA S.A. Autor artykułów w czasopismach branżowych, m.in. "Przyjaciel przy Pracy".

mgr Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie "Bibliotekarz". Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

inż. Waldemar Krupa (SEKA)  

Inżynier, inspektor ochrony przeciwpożarowej (uprawnienia uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie); ukończył studia podyplomowe w zakresie „Organizacji i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy” w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz studia podyplomowe – „Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” – w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy posiadający 23-letnie doświadczenie w służbie bhp. Auditor wiodący Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 - SGS Polska Sp. z o.o., w 2013 r. certyfikowany przez International Register of Certificated Auditors. Wykonuje zadania służby bhp w firmie produkującej zaawansowaną elektronikę przemysłową - PLUM Sp. z o.o. w Ignatkach, posiadającą certyfikowany przez BSI, zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Współpracownik firmy SEKA S.A. na terenie województwa podlaskiego wykonujący, na zasadzie outsourcingu, zadania służby bhp w firmach różnych branż. W ramach współpracy z SEKA SA prowadzi szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup stanowisk w różnorodnych firmach. Ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy, metod pracy służby bhp oraz metodyki szkolenia w dziedzinie bhp. Uczestniczy w audytach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zlecenia zakładów współpracujących z SEKA S.A.

     

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=397496 co uprawnia zainteresowane osoby do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez starostwa powiatowe z działania 3.2 "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu" RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (tzw. "bony na szkolenie").
    

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:

  • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
  • dowodu wniesienia opłaty wpisowej  

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 3 400 zł. Opłata wpisowa - dodatkowo 100 zł (obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów). 

Opłaty za studia należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
Studia Podyplomowe Zarządzanie bhp (z podaniem imienia i nazwiska)            

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy decyduje kolejność zgłoszenia.
Rekrutacja trwa do 30 września 2019 roku.

 
       

Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności, kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp, rozwoju nowych technik i metod ochrony człowieka w środowisku pracy.

Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Psychologia pracy 8
Prawo pracy 28
Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne) 8
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PN-ISO-45001:2018 8
Bezpieczeństwo informacji w organizacji 8
Ergonomia pracy przy komputerze 8
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne 36
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy 18
Ocena ryzyka zawodowego 8
Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych 8
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 6
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków 12
Choroby zawodowe 4
Ochrona przeciwpożarowa 8
Metody pracy służby bhp 4

Organizacja zajęć

Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Studia trwają dwa semestry. Są prowadzone w systemie zaocznym (11-12 zjazdów).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).

Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet.

Plan studiów pobierz

Karty przedmiotów pobierz

Efekty kształcenia pobierz