ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Studia licencjackie, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Umiejętności

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Absolwent przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach, a także do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Praca

Zarządzanie procesami w organizacjach, praca na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżer średniego i wyższego szczebla, księgowy, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja na studia - zarejestruj się

Punktowane przedmioty

Zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne

  • matematyka1;
  • geografia lub fizyka3 lub informatyka3 lub historia2 lub wiedza o społeczeństwie ; brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.
  •  

1 matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem
2 dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem
3 dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później

             

SEMESTR I
Filozofia    
Podstawy technik informatycznych    
Matematyka     
Mikroekonomia    
Podstawy zarządzania    
Marketing    
Geografia gospodarcza    
Prawo    
Podstawy techniki i technologii

SEMESTR II
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)    
Nauki o organizacji    
Zarządzanie zasobami ludzkimi    
Historia gospodarcza    
Technologie informacyjne    
Funkcjonowanie władzy lokalnej lub Samorząd terytorialny    
Finanse    
Internet w biznesie lub Marketing internetowy    
Zarzadzanie karierą zawodową lub Zachowania konsumenckie    

SEMESTR III
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Statystyka opisowa    
Marketing w handlu i usługach    
Prawo gospodarcze    
Biuro elektroniczne lub Komunikacja w zarządzaniu    
Międzynarodowe stosunki gospodarcze    
Zarządzanie produkcją i usługami            
Rachunkowość     
Zintegrowane systemy zarządzania ISO    
Podstawy użytkowania i ochrony środowiska    
Zarządzanie wiedzą lub Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy    

SEMESTR IV
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Analiza rynku lub Metody badań rynku    
Zarządzanie projektami    
Korespondencja handlowa    
Podstawy ekonometrii lub Modelowanie ekonometryczne    
Rachunkowość finansowa    
Zarządzanie środowiskowe    
Wprowadzenie do inwestowania lub Zarządzanie finansami osobistymi    
Problemy współczesnej kultury lub Cywilizacje europejskie    

SEMESTR V
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Zachowania organizacyjne    
Badania marketingowe    
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie lub Polityka bilansowa a sprawozdawczość finansowa    
Finanse przedsiębiorstwa    
Wprowadzenie do badań operacyjnych    
Prognozowanie gospodarcze    
Biznes plan    
Płaszczyzny integracji europejskiej lub Reklama lub Innowacje organizacyjne    
Grafika menedżerska lub Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych    

SEMESTR VI
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Informatyka w zarządzaniu     
Ochrona własności intelektualnej    
Zarządzanie jakością    
Zarządzanie turystyką     lub Gospodarowanie przestrzenią lub Zarządzanie projektami unijnymi
Bezpieczeństwo państwa