TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia licencjackie, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Umiejętności

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, między innymi z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych.

Praca

Działalność menedżerska w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności: prowadzenia biur turystycznych i gospodarstw agroturystycznych.

Rekrutacja na studia -zarejestruj się

Punktowane przedmioty

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne i niestacjonarne

  • matematyka1;
  • geografia lub fizyka2 lub informatyka2 lub historia3 lub wiedza o społeczeństwie ; brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.
  •  

1 matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem
2 dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później
3 dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem
 

     

SEMESTR I
Ekonomia
Filozofia
Fizjologia człowieka
Historia architektury i sztuki                            
Podstawy ekologii
Podstawy zarządzania
Podstawy statystyki
Psychologia w turystyce

SEMESTR II
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Teoria i metodyka rekreacji
Podstawy rachunkowości
Podstawy turystyki
Ekonomika turystyki i rekreacji
Krajoznawstwo
Technologie informacyjne
Ergonomia
Internet w turystyce lub Przetwarzanie map cyfrowych
Nowoczesne formy rekreacji ruchowej lub Kształtowanie środowiska przyrodniczego
Etyka lub Socjologia

SEMESTR III
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Geografia turystyczna
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Marketing w turystyce
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ochrona środowiska przyrodniczego
Pedagogika czasu wolnego
Historia gospodarcza
Zarządzanie informacją w turystyce lub Komputerowe systemy informacji turystycznej

SEMESTR IV
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Prawo w turystyce i rekreacji
Zarządzanie wydarzeniami
Żywienie człowieka
Ochrona własności intelektualnej
Badanie potencjału turystycznego
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Organizacja imprez rekreacyjnych lub Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji
Procesy globalizacyjne w turystyce lub Problemy współczesnej kultury
Hotelarstwo

SEMESTR V
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Produkcja zwierzęca i roślinna
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Obsługa ruchu turystycznego
Bankowość lub Finansowanie działalności turystycznej
Planowanie przestrzenne lub Kształtowanie krajobrazu
Turystyka zrównoważona lub Zarządzanie przestrzenią turystyczną

SEMESTR VI
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Zielona turystyka lub Turystyka wiejska
Zarządzanie turystyką w gminie lub Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych
Komunikacja społeczna
Bezpieczeństwo państwa