Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

LOGISTYKA W BIZNESIE

LOGISTYKA W BIZNESIE

Celem Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania. Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie umożliwiają absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień z zakresu logistyki, transportu i systemów informatycznych w logistyce. Adresowane są do osób, które pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z obszaru logistyki, nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, analizy danych ilościowych oraz oceny efektywności działań logistycznych.

Oferta studiów skierowana jest do:

 • kadry zarządzającej oraz pracowników komórek logistycznych i innych jednostek organizacyjnych, firm kierujących systemem logistycznym lub jego częścią (dystrybucja, zapasy, zaopatrzenie, transport);
 • firm produkcyjnych i handlowych;
 • firm oferujących obsługę logistyczną (transport, spedycja itp.);
 • absolwentów szkół wyższych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie:

 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • zdobywa umiejętności potrzebne do oceny przedsięwzięć logistycznych;
 • zna i rozumie złożone mechanizmy przepływu surowców, towarów i usług w obrębie przedsiębiorstwa, a także w łańcuchach dostaw między partnerami;
 • jest przygotowany do rozwiązywania problemów logistycznych posługując się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach logistyki oraz jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw i analizy danych.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie jest zaliczenie na ocenę wszystkich wymaganych planem studiów przedmiotów.  

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

   

Kierownik studiów - prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Wykładowcy

dr inż. Maciej Dobrzyński

mgr Maciej Przeździecki

Doświadczenie zawodowe:

 • planowanie, wdrażanie i koordynowanie procesów logistyki w firmie (produkcja, handel i zaopatrzenie);
 • zarządzanie zespołem ludzi;
 • kontrola nad prawidłowym, sprawnym przyjmowaniem i wydawaniem towarów;
 • nadzorowanie terminowej realizacji zamówień;
 • ścisła współpraca z działem planowania produkcji (Just-in-time);
 • optymalizacja procesów logistycznych;
 • kontrola i organizacja spedycji międzynarodowej (import, eksport, dokumentacja przewozowa, transport drogowy, morski, lotniczy);
 • nadzór nad dokumentacją logistyczną i współpraca z firmami logistycznymi;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych;
 • rozpatrywanie reklamacji ilościowych i jakościowych;
 • udział w tworzeniu i nadzorze realizacji budżetu;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz (prelegent, targi i konsultacje).
  
 • dr Marta Jarocka
 • dr Urszula Ryciuk
 • mgr Mateusz Kikolski
 • dr inż. Wojciech Zalewski
 • dr Anna Olszewska
 • dr inż. Julia Siderska
 • dr Jerzy Lewczuk
 • dr Katarzyna Kuźmicz
 • dr inż. Arkadiusz Jurczuk
 • mgr Ewa Dobrzyńska
 • mgr inż. Patryk Zwierzyński
 • dr Mirosława Laszuk
 • dr Bogdan Rogaski - Prezes Zarządu Barter S.A., wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu zarządzania i prawa, obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii. Jako członek zarządu i organów nadzoru posiada bogate doświadczenie w kierowaniu dużymi przedsiębiorstwami. W działalności naukowej zajmuje się problematyką analizy strategicznej, restrukturyzacji firm i zarządzania zmianą. Biegle włada trzema językami obcymi. 
 •   
    

ZASADY REKRUTACJI

 • podania o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz; 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, w wysokości 200,00 zł.
   

Opłata za Studia wynosi 3 500 zł, w tym wpisowe w wysokości 200 zł  (istnieje możliwość wpłaty w 4 ratach).

Opłaty należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2, pokój 104, Budynek Dziekanatu
16-001 Kleosin

         

Ramowy program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w roku

W

Ć

ogółem

1.        

zarządzanie łańcuchem dostaw

6

6

12

2.        

spedycja międzynarodowa i krajowa

5

5

10

3.        

system QGUAR TMS (System zarządzania transportem)

6

6

12

4.        

gospodarka zapasami i magazynem

6

6

12

5.        

logistyczne systemy informacyjne

0

12

12

6.        

badania operacyjne

6

6

12

7.        

zarządzanie jakością w logistyce

6

6

12

8.        

SAP w logistyce

0

6

6

9.        

logistyka dystrybucji

6

5

11

10.    

informatyczne systemy w zaopatrzeniu i logistyce dystrybucji

0

12

12

11.    

ocena efektywności działań logistycznych

6

6

12

12.    

modelowanie procesów logistycznych

6

6

12

13.    

logistyka miejska

6

6

12

14.    

planowanie i optymalizacja systemów transportowych

0

12

12

15.    

prawo celne i transportowe

8

0

8

16.    

analiza strategiczna

6

0

6

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry i obejmują 173 godziny dydaktyczne;
 • zajęcia prowadzone są systemem zaocznym: 10-11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których realizowane jest nie więcej niż po 20 godzin dydaktycznych na zjeździe;
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, którą stanowią pracownicy naukowi oraz specjaliści – doświadczeni praktycy z zakresu logistyki;
 • słuchacze otrzymują (w ramach wniesionej opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców;
 • liczba miejsc ograniczona.