LOGISTYKA

LOGISTYKA

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Umiejętności

Absolwent kierunku logistyka posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim – ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z zasadami działalności logistycznej przedsiębiorstw. Umiejętności i wiedza inżynierska jest wspomagana wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zarządzaniu.

Praca

Centra logistyczne, działy transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, parków maszynowych dużych firm, zakładów komunikacji publicznej oraz własna działalność gospodarcza.

Rekrutacja na studia - zarejestruj się

 

Punktowane przedmioty

Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  • matematyka1;
  • fizyka2 lub informatyka2 ; brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
  • język obcy nowożytny.
  •  

1 matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem 
2 dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później
      

SEMESTR I
Matematyka
Fizyka
Podstawy zarządzania
Finanse i rachunkowość
Techniki informatyczne
Wprowadzenie do techniki
Wprowadzenie do towaroznawstwa
Wprowadzenie do zarządzania jakością
Podstawy logistyki

SEMESTR II
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Ekonomia
Statystyka
Technologie informacyjne
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Inżynieria urządzeń logistycznych
Inżynieria systemów i analiza systemowa
Towaroznawstwo

SEMESTR III
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Wprowadzenie do badań operacyjnych
Prognozowanie w logistyce
Programowanie obiektowe
Systemy MRP/DRP lub Zintegrowane Systemy Zarządzania
Infrastruktura logistyczna
Techniczne środki transportu
Procesy zaopatrzenia
Logistyka zaopatrzenia

SEMESTR IV
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Optymalizacja problemów logistycznych
Sieci neuronowe w logistyce lub Systemy ekspertowe w zarządzaniu logistycznym
Procesy i techniki produkcyjne
Ekonomika transportu
Teleinformatyka w logistyce
Logistyka produkcji
Projektowanie procesów logistycznych
Technologie e-comerce lub E-projektowanie
Organizacja transportu lub Spedycja
Gospodarka magazynowa lub Systemy WMS

SEMESTR V
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje lub Korespondencja handlowa
Prawo celne i transportowe lub Organizacja transakcji w handlu międzynarodowym
Rachunek produktywności lub Benchmarking przedsiębiorstw TSL
Grafika inżynierska lub Projektowanie inżynierskie
Technologie baz danych
Logistyka miejska
LSI (Procesy sprzedaży)
Logistyka dystrybucji

SEMESTR VI
Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski)
Filozofia lub Wprowadzenie do socjologii lub Reklama i public relations w branży TSL
Ochrona własności intelektualnej
Ekologistyka
Zarządzanie jakością w logistyce
Foresight technologiczny
Oprogramowanie open source w logistyce
Systemy operacyjne urządzeń mobilnych
Technologie informatyczne i systemy w logistyce lub Systemy informatyczne w podmiotach TSL
Elementy automatyki transportowej lub Wprowadzenie do robotyki
Wirtualna spedycja
Planowanie i modelowanie rozwoju systemów transportowych
Bezpieczeństwo państwa

SEMESTR VII
Społeczna odpowiedzialność biznesu lub Zrównoważony rozwój lub Logistyczna obsługa klienta
Innowacyjność lub Przedsiębiorczość lub Analiza rynku usług logistycznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ergonomia
Zaufanie w łańcuchach dostaw