Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

LEAN MANAGEMENT

LEAN MANAGEMENT

Rekrutacja trwa - zapraszamy  na VI edycję

Studiów Podyplomowych
Lean Management
   

Studia Lean Management są realizowane w partnerstwie organizacyjnym z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, największą organizacją skupiającą przedsiębiorców na Podlasiu.

Partnerami merytorycznymi studiów są LeanQ Team z Gdańska oraz Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński z Jeleniej Góry.

Lean Management to aktualnie najbardziej skuteczna metoda zarządzania firmą, dająca szybką poprawę produktywności i konkurencyjności oraz znaczne ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów oraz satysfakcji pracowników firmy. Jest to obecnie najpopularniejsza koncepcja wdrażana w polskich i europejskich firmach.

Celem studiów jest dostarczenie Słuchaczom solidnej wiedzy praktycznej odnośnie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.

Proponujemy naszym Słuchaczom studia o charakterze praktycznym, prowadzone przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu. Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w zakładach produkcyjnych, co umożliwia praktyczne przećwiczenie wiedzy zdobytej w salach wykładowych.

Studia są skierowane do osób pełniących funkcję

 • inżyniera procesu
 • specjalisty lub kierownika Lean
 • kierowników produkcji
 • dyrektorów produkcji oraz
 • do osób zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową transformację Lean. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Lean Management:

 • posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności aby pełnić funkcję menedżera Lean w zakładzie o dowolnym profilu działalności
 • jest przygotowany aby być liderem Lean na różnych szczeblach w firmie
 • potrafi właściwie dobierać narzędzia oraz stosować odpowiednie zasady konieczne dla zafunkcjonowania Lean
 • potrafi pokierować transformacją Lean w dowolnej firmie
 • jest dobrze przygotowany w zakresie tzw. miękkich uwarunkowań stosowania Lean, takich jak: przekonywanie zespołu, budowanie zespołów, pobudzanie kreatywności oraz motywowanie pracowników
 • może pełnić funkcję doradczą w projektach transformacji Lean w firmach.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Lean Management jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Na zakończenie studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej oraz certyfikaty wydane przez przedsiębiorstwa będące partnerami merytorycznymi studiów podyplomowych Lean Management.

Zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: www.facebook.com/LeanManagementPolitechnikaBialostocka/      

Dane kontaktowe

Kierownik studiów – dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB
Zastępca kierownika studiów – dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Sekretariat:
dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją
ul. o. S. Tarasiuka 2, pokój 116 KS
16-001 Kleosin
tel. (85) 746 98 49, kom. 500 384 053
e-mail: e.dembicka@pb.edu.pl

           

Zespół prowadzący zajęcia

Profesor Wiesław Urban – pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (WIZ PB), od wielu lat zajmuje się Leanem, prowadzi badania naukowe w tej dziedzinie, ma również na koncie liczne wdrożenia praktyczne i szkolenia w firmach krajowych i zagranicznych. Profesor Urban w prowadzonych przez siebie zajęciach wyjaśni skąd się bierze skuteczność Lean oraz przedstawi podstawowe zasady tego podejścia. Zapozna również Słuchaczy z transformacją Lean.

Profesor Joanna Moczydłowska z WIZ PB jest krajowej klasy specjalistką z zakresu psychologii organizacji. Jej badania naukowe odkrywają jak funkcjonuje człowiek w relacjach personalnych w organizacji, a także jakie warunki należy zapewnić aby pracownik angażował się w swoją pracę. Profesor Moczydłowska poprowadzi zajęcia z psychologii komunikacji oraz motywowania pracowników.

Profesor Jerzy Paszkowski oprócz pracy akademickiej od wielu lat praktycznie zarządza spółkami z różnych branż. Profesor Paszkowski jest cenionym trenerem biznesu i doświadczonym specjalistą od przeprowadzania zmian w firmach. Właśnie tematykę zmian w firmach będzie prezentował na studiach Lean Management.

Doktor Joanna Czerska zajmuje się działalnością doradczą z zakresu Lean Management w gdańskiej firmie LeanQ Team. Doktor Czerska osobiście przeprowadziła setki szkoleń i zakończonych sukcesem wdrożeń Lean w firmach, jest autorem wielu książek z tematyki Lean. Poprowadzi zajęcia z zarządzania wizualnego oraz metod rozwiązywania problemów w podejściu leanowskim. Uczestnikom zajęć z Panią Czerską zostaną wystawione certyfikaty firmy LeanQ Team.

Pan Paweł Staworzyński jest szefem założonej przez siebie firmy konsultingowej z zakresu doradztwa przemysłowego (Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński). Jego firma ma niezwykle bogate doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu usprawnień procesów produkcyjnych. Pan Staworzyński poprowadzi zajęcia ze standaryzacji w podejściu Lean. Za udział w swoich zajęciach również wystawi Słuchaczom certyfikaty.

Pan Przemysław Pruszyński to niezwykle doświadczony menedżer, który pełni rolę dyrektora zarządzającego w jednej z dużych podlaskich spółek. Uprzednio pełnił funkcję dyrektora jednego z zakładów produkcyjnych IKEA w Rosji. Na studiach podyplomowych będzie prowadził zajęcia z KAIZEN, TPM i mierników wyników.

Pan Kamil Piotrowski to doświadczony trener Lean, który pracował w projektach zmian Lean dla dużych międzynarodowych firm. Jest też certyfikowanym Black Belt-em systemu Six Sigma. Na naszych studiach wtajemniczy słuchaczy jak działa Six Sigma, przygotuje i poprowadzi szereg praktycznych ćwiczeń pokazujących jak wykorzystać DMAIC oraz liczne narzędzia systemu Six Sigma.

W gronie zespołu prowadzącego zajęcia są również inni dydaktycy z WIZ PB ze stopniem doktora, którzy przez wiele lat dowiedli jak skutecznie potrafią przekazywać wiedzę z różnych dziedzin niezbędnych u menedżera Lean, od miękkich umiejętności społecznych, do precyzyjnych technik ilościowych. Są to najlepsi dydaktycy z Wydziału, którzy łączą pasje naukowe z wysokim poziomem prowadzenia zajęć.

Rekrutacja trwa - zapraszamy  na VI edycję

Studiów Podyplomowych Lean Management

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą odbywały się stacjonarnie*

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe Lean Management  

 • ukończenie studiów wyższych (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat)
 • liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową pobierz;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza      
 •  

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przebiegu studiów można uzyskać w sekretariacie studiów podyplomowych.

* UWAGA! W przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 wybrane zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opłaty

Opłata za dwa semestry studiów podyplomowych Lean Management wynosi 4 650 zł. W ramach tej opłaty Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców oraz kącik kawowy. 

Opłatę za studia należy wpłacać na konto:  

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: ”Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia podyplomowe Lean Management” 

Oferta studiów jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych PARP, co daje Słuchaczom możliwość ubiegania się o wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń.                                    

   

Studia podyplomowe Lean Management trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin dydaktycznych.   

Program studiów został tak opracowany, aby również osoby posiadające wykształcenie wyłącznie inżynierskie, mogły odnieść pełne korzyści i po ich ukończeniu zostać profesjonalnym kierownikiem/specjalistą Lean.
W programie przewidziano następujące przedmioty:

               

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Podstawy Lean Management

8

Podstawy zarządzania

6

Podstawy organizacji produkcji przemysłowej

6

Metody i techniki szkolenia pracowników

10

TQM i narzędzia jakości

8

Praca standaryzowana

16

Pomiar procesów w Lean Management

8

Techniki usprawniania przepływu na stanowiskach pracy

8

Teoria ograniczeń i przerobowy rachunek kosztów

6

Kaizen w praktyce (zajęcia w zakładzie produkcyjnym)

8

Podstawy psychologii komunikacji

8

Podstawy statystycznego sterowania procesem

12

Motywowanie zespołu pracowników

8

Gra symulacyjna Lean Manufacturing

16

Podstawy Six Sigma

8

Zarządzanie zmianą

8

Zarządzanie wizualne wynikami i metody rozwiązywania problemów

16

Transformacja Lean w firmie

5

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym. Program przewiduje 11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) oraz 1 zjazd jednodniowy. Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych odbywających się w godzinach 8–16.

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2021/2022 zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.