Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

 Autor: DSData:  16.03.2018

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przyjmujemy zapisy słuchaczy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych. Rekrutacja potrwa do 20 kwietnia 2018 r. Limit miejsc wynosi 30 osób. Szczegółowe informacje na temat studiów zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.wiz.pb.edu.pl/IOD

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji  – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadza ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”.

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.  

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.

  

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji– Inspektor Ochrony Danychuzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.  

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.   

 

Więcej informacji: www.wiz.pb.edu.pl/IOD

 
  

Wróć do listy