Autor: RZData:  23.01.2018

Students start 2WORK

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania trwa nabór do drugiej edycji projektu 2WORK - kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy.

Jaki jest cel projektu?
Podniesienie konkurencyjności absolwentów WIZ PB na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców.

Kto może uczestniczyć?
Projekt jest dedykowany dla studentów trzech kierunków studiów: Logistyka (studenci V semestru na studiach I stopnia i 2 semestru na studiach II stopnia), Zarządzanie i inżynieria produkcji (studenci V semestru na studiach I stopnia i 2 semestru na studiach II stopnia) oraz Zarządzanie (studenci V semestru na studiach I stopnia i 3 semestru na studiach II stopnia). O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała średnia ocen z toku studiów oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Jakie są formy wsparcia?
W ramach projektu realizowane są certyfikowane szkolenia, warsztaty rozwijające  kompetencje zawodowe, zajęcia realizowane z pracodawcami, zadania praktyczne wykonywane w zespołach projektowych pod kierunkiem praktyków, branżowe warsztaty językowe oraz wizyty studyjne u przedsiębiorców w Polsce i w regionie. Zaplanowane w projekcie działania wynikają z realnych potrzeb rynku pracy wskazanych przez otoczenie pracodawców.

Jak się zapisać?
Krok 1. Wejdź na stronę http://2work.pb.edu.pl/index.php/rekrutacja i wypełnij formularz rekrutacyjny.
Krok 2. Na adres mail’owy podany podczas rejestracji otrzymasz dokumenty projektowe.
Krok 3. Wypełnij otrzymane dokumenty, podpisz je i dostarcz do Biura Projektu znajdującego się w budynku Rektoratu PB.
Krok 4. Sprawdź swoją pozycję na liście rankingowej.

Rekrutacja do projektu odbywa sie poprzez stronę internetową www.2work.pb.edu.pl. i potrwa do 8.02.2018 r.

Ile to kosztuje?
Wszystkie warsztaty i wyjazdy studyjne w których weźmiesz udział są finansowane ze środków UE. Udział w projekcie jest dla Ciebie bezpłatny.

Kto udzieli informacji?
Koordynatorem projektu na Wydziale Inżynierii Zarządzania jest dr inż. Romuald Ziółkowski.
Pytania można kierować na adres r.ziolkowski@pb.edu.pl lub zadawać telefonicznie (85) 7467473.
Zapraszam również do kontaktu osobistego w pokoju 108 (budynek Dziekanatu, I piętro).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Więcej informacji na stronie: www.2work.pb.edu.pl

   

Wróć do listy