Autor: WIZData:  13.12.2017

Stypendia dla dwóch wybitnych młodych naukowców z Wydziału Inżynierii Zarządzania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród pracowników Politechniki Białostockiej stypendia przyznano dr Alicji Gudanowskiej i dr Danucie Szpilko. W konkursie rozpatrzono 1159 wniosków. Spośród grona wnioskodawców, 209 naukowców zostało nagrodzonych stypendiami. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (więcej informacji na temat stypendiów). Nagrodzone badaczki z WIZ znalazły się wśród pięciu osób z białostockich uczelni (dwie osoby z PB, dwie z UwB i jedna z UMB), którym Minister ustanowił stypendia.

Dr Alicja Gudanowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania. W roku 2015 uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Praca doktorska pt. Mapowanie technologii w badaniach foresightowych została obroniona z wyróżnieniem. Promotorem pracy był prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. W latach 2012-2014 dr Alicja Gudanowska była kierownikiem oraz głównym wykonawcą projektu badawczego pt. Opracowanie metodyki mapowania technologii w badaniach foresightowych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W czasie swojej dotychczasowej pracy naukowej dr Alicja Gudanowska była autorką bądź współautorką ponad 50 publikacji naukowych oraz wykonawcą 8 projektów badawczych (w tym Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE finansowanego w ramach Programu Erasmus+ Knowledge Alliance; Nanotechnology Mutual Learning Action Plan for Transparent and Responsible Understanding of Science And Technology (NANO2ALL) finansowanego w ramach programu Horizon 2020; Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Dr Alicja Gudanowska jest członkiem IEEE Poland Section Chapter Technology Management Council, IEEE Young Professionals, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Obszar obecnych zainteresowań naukowych dr Alicji Gudanowskiej koncentruje się wokół zagadnień analizy sieci, badań foresightowych oraz analizy kompetencji niezbędnych w procesie produkcyjnym w warunkach przemysłu 4.0.

Dr Danuta Szpilko jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Praca doktorska pt. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie została obroniona z wyróżnieniem. Promotorem pracy była dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. W latach 2013-2016 dr Danuta Szpilko była kierownikiem projektu badawczego pt. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W trakcie dotychczasowej pracy naukowej była autorką lub współautorką ponad 50 publikacji naukowych. Na przełomie lat 2009-2017 była również wykonawcą w 14 projektach badawczych, wśród których można wyróżnić: Nanotechnology Mutual Learning Action Plan for Transparent and Responsible Understanding of Science And Technology (NANO2ALL) w ramach programu Horizon 2020; Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników. Dr Danuta Szpilko była już wielokrotnie nagradzana przez Rektora Politechniki Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność organizacyjną na rzecz Politechniki Białostockiej. Jako studentka zaś otrzymywała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz została wyróżniona w Finale Regionalnym konkursu na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2009. Ponadto dr Danuta Szpilko jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń naukowych: IEEE Poland Section Chapter Technology Management Council, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Innowacji. Obecnie dr Danuta Szpilko pełni funkcję kierownika projektu Logistyka i zarządzanie - międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2), finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach którego studenci z kraju i zagranicy mogą podjąć bezpłatne kształcenie na studiach II stopnia prowadzonych w języku angielskim na kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka. Obszar zainteresowań naukowych dr Danuty Szpilko koncentruje się wokół zagadnień badań foresightowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw w turystyce.

Gratulujemy stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

                                        

Wróć do listy