Autor: Łukasz NazarkoData:  16.11.2016

II Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych na Politechnice Białostockiej

W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy prof. Ryszarda Grądzkiego, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (w kadencji 2012-2016). Idea służąca nawiązaniu i zacieśnieniu kontaktów, budowaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć przeradza się w cykliczne przedsięwzięcie o wymiarze naukowym i organizacyjnym. Gospodarzem II Forum był Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni:

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku,
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
 • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
 • Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej,
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,
 • Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
 • Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
 • Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej,
 • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Wątkiem wiodącym II Forum była dyskusja nad zapowiedzianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, zmianami w ustawach o finansowaniu nauki i o szkolnictwie wyższym. Tak wyznaczone ramy spotkania zamknięte zostały w trzech panelach dla których merytoryczne podstawy dyskusji wyznaczyli:

 • prof. dr hab. Jan Cieśliński z Uniwersytetu w Białymstoku wykładem
  pt.: Algorytm podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych;
 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wykładem
  pt.: Kierunki badań naukowych realizowanych na Wydziałach Zarządzania Uczelni Technicznych;
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prezentacją
  pt.: W kierunku doskonałości czasopism naukowych;
 • dr inż. Katarzyna Halicka z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prelekcją
  pt.: Doktoraty wdrożeniowe – szansa czy zagrożenie?

Forum dotyczyło bardzo aktualnych kwestii związanych z funkcjonowaniem wydziałów. Wszystkie dyskutowane zagadnienia, począwszy od kwestii finansowania działalności naukowo-dydaktycznej, poprzez analizę wiodących obszarów badań naukowych, a skończywszy na problematyce rozwoju naukowego wydziałów, skłaniały uczestników Forum do ożywionej dyskusji. Wygłaszane w trakcie dyskusji opinie i spostrzeżenia, oceny i komentarze, stanowiły niejednokrotnie podstawę do głębszych przemyśleń dotyczących przyszłej reorganizacji funkcjonowania własnych wydziałów, jak również poszukiwania nowych kierunków badań naukowych.

Dwudniowe spotkanie umożliwiło audytoryjne i kameralne przedyskutowanie istotnych kwestii naukowych i organizacyjnych w gronie osób zainteresowanych jakościowym rozwojem nauki. Najważniejsze wnioski, będące wynikiem tych dyskusji, można przedstawić w sposób następujący:

 • brak wiedzy na temat obowiązującego algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych prowadzi do jego mitologizacji, a w konsekwencji do podjęcia niepotrzebnie radykalnych posunięć związanych z jego zmianą;
 • nowy algorytm podziału dotacji z założenia miał być uproszczony i projakościowy, a w rzeczywistości wprowadza dodatkowe wskaźniki, niedoszacowuje umiędzynarodowienie studiów, podnosi ryzyko redukcji kadry akademickiej, nie przewiduje okresu przejściowego dla jego wdrożenia i jest niekorzystny dla uczelni technicznych;
 • badania realizowane na wydziałach ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych są spójnie tematycznie, lokują się między innymi w takich obszarach jak: ekonomia, zarządzanie i inżynieria produkcji, innowacyjność i przedsiębiorczość, finanse i rachunkowość oraz logistyka i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • uwzględniając tematykę badań realizowanych na wydziałach zarządzania i ekonomii uczelni technicznych i wojskowych możliwa jest spójna merytorycznie sieć współpracy między poszczególnymi jednostkami;
 • niski wskaźnik umiędzynarodowienia czasopism naukowych, znajdujący wyraz w niskiej liczebności w bazie Web of Science i bazie SCOPUS, może być wynikiem zbyt szerokiego zakresu tematycznego czasopism i relatywnie niskiego udziału autorów z zagranicy wśród autorów ogółem;
 • widoczny jest postępujący proces profesjonalizacji czasopism przejawiający się w szczególności w zabieganiu o uzyskanie identyfikatora DOI, wprowadzanie elektronicznego systemu obsługi artykułów i publikowanie w języku angielskim;
 • wprowadzenie programu doktoratów wdrożeniowych, jest przedsięwzięciem ułatwiającym rozwój ścieżki kariery naukowcom łączącym elementy naukowe z wdrożeniowymi, a także usprawniającym przeprowadzanie przewodów doktorskich łączących elementy naukowe z wdrożeniowymi;
 • ustanowienie rektora/dyrektora jednostki naukowej arbitralnym, jednoosobowym decydentem w kwestii nadawania uprawnień równoważnych stopniowi doktora habilitowanego i tym samym przyznawanie uprawnień tożsamych z uprawnieniami doktora habilitowanego bez rzetelnej i obiektywnej oceny recenzenckiej jest pomysłem zwiększającym ryzyko spadku znaczenia stopnia doktora habilitowanego, obniżenia jakości naukowej dysertacji nadzorowanych przez osoby bez doświadczenia i dorobku naukowego, a także deregulacji kwestii nadawania uprawnień jednostkom.    

W spotkaniu uczestniczyli:

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. nzw. (Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku); dr Marlena Piekut (Zastępca Dyrektora ds. studenckich, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku); dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień (Prodziekan ds. współpracy i rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej); dr inż. Robert Kamiński (Prodziekan ds. studenckich, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej); dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec (Prodziekan ds. nauki, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania); dr hab. inż. Agnieszka Misztal (Prodziekan ds. studiów stacjonarnych, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania); dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka (Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania); dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ (Dziekan, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej); dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadz. AMG (Katedra Logistyki i Systemów Transportowych, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni); płk dr hab. Tadeusz Zieliński (Dziekan, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej); dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG (Prodziekan ds. nauki, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii); dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk (Dziekan, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej); dr hab. Marzena Nowakowska (Prodziekan ds. nauki i badań, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej); prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. (Dziekan, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr inż. Katarzyna Halicka (Prodziekan ds. nauki, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr Łukasz Nazarko (Prodziekan ds. współpracy i rozwoju, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr Ewa Rollnik-Sadowska (Prodziekan ds. kształcenia, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr inż. Romuald Ziółkowski (Prodziekan ds. promocji i rekrutacji, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania); dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz (Dziekan, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej); prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron (Dziekan, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej); dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL (Prodziekan ds. rozwoju, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej); dr Magdalena Maciaszczyk (Prodziekan ds. studenckich, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej); dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz (Kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej); dr Tadeusz Olejarz (Prodziekan ds. rozwoju, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej); dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (Prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Kolejne spotkania zaplanowano na wiosnę i lato 2017 roku, a ich gospodarzami będą Politechnika Opolska (wstępny termin to czerwiec 2017 roku) i Politechnika Częstochowska (wstępny termin to wrzesień 2017 roku).

Wróć do listy